Prawo

Encyklopedia Prawa

Awal (poręczenie czekowe)
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Awal (poręczenie czekowe)
Awal jest to zobowiązanie banku do zapłaty całości lub części sumy wekslowej w przypadku, gdy osoba, za którą bank udzielił poręczenia, nie uiściła opłaty za weksel. Podstawą udzielenia awalu jest polecenie przedsiębiorcy, które równocześnie powinno zawierać dyspozycję zapłaty za weksel w terminie jego płatności oraz upoważnienie banku do obciążenia rachunku zleceniodawcy.

Charakterystyka awalu
- Awal może być udzielony przez Bank na wekslu zupełnym oraz na wekslu niezupełnym (in blanco).
- Poręczenia na wekslu zupełnym mogą być udzielone na zlecenie dłużnika wekslowego będącego podmiotem gospodarczym i w granicach tego zlecenia.
- Bank udziela poręczeń na wekslach zupełnych trasowanych i na wekslach własnych.
- Poręczycielem wekslowym może być każdy, oprócz dłużnika głównego, czyli tego, kto przyjął weksel do zapłaty po jego wystawieniu.
- Zobowiązanie awalisty jest ważne mimo tego, że zobowiązanie, za które poręczył okazuje się nieważne.
- W przeciwieństwie do poręczenia, dokonanie awalu jest szczególnie sformalizowane. Awalista powinien napisać "poręczam" na wekslu lub na dodatkowej karcie oraz wskazać, za kogo udziela poręczenia.
- Awal jest bezwarunkowy, bowiem poręczenie w KC może być ustanowione pod warunkiem zawieszającym lub rozwiązującym. Awal może dotyczyć tylko sumy pieniężnej, ponieważ weksel może zabezpieczać tylko wierzytelność pieniężną.

Awale udzielane na wekslach in blanco zabezpieczają:
- spłatę kredytu,
- zapłatę za zakupione towary lub usługi,
- zapłatę cła.

Formę i zakres awalu określają przepisy prawa wekslowego obowiązujące w kraju, w którym został on udzielony.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: