Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Stypendia, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo dla każdego - stypendia
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 182 poz. 1305
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 87 poz. 583
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 1 poz. 3
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 1 poz. 2
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 240 poz. 1743
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 190 poz. 1406
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 153 poz. 1093
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 88 poz. 615
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom objętym obowiązkiem szkolnym w klasach pierwszych szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w roku szkolnym 2006/2007
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 72 poz. 500
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 164 poz. 1365
  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 115 poz. 965
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 106 poz. 890
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 256 poz. 2572
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 13 poz. 134
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 1 poz. 8
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: