Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 13 poz. 134
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek
Data ogłoszenia:2003-01-30
Data wejscia w życie:2003-01-30

134

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 17 stycznia 2003 r.

w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek

Na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do Funduszu Promocji Twórczości, o którym mowa w art. 111 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanego dalej „Funduszem", twórca, wydawca, producent, instytucja kultury, organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz stowarzyszenie twórcze mogą wystąpić z wnioskiem o:

1)  przyznanie stypendium dla twórcy;

2)  pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych;

3)  przyznanie pomocy socjalnej dla twórcy.

2.  Wniosek o przyznanie środków, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, składa się do dnia 30 stycznia.

3.  Wniosek o przyznanie pomocy socjalnej twórcy można złożyć w każdym czasie.

§ 2. Wniosek o przyznanie stypendium zawiera:

1)  dane osobowe kandydata;

2)  informacje o jego dorobku twórczym oraz dokumentację zawierającą przykłady twórczości artystycznej z ostatnich trzech lat;

3)  program stypendium obejmujący plan pracy kandydata w okresie pobierania stypendium;

4) wnioskowany okres stypendium.

§ 3. 1. Stypendia przyznaje się na okres kwartalny, półroczny lub roczny.

2. W uzasadnionych przypadkach można przyznać stypendium jednorazowe.

§ 4. 1. Wniosek o pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych zawiera następujące dane:

1)  imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy będącego osobą fizyczną lub nazwę oraz siedzibę i adres wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną;

2)  określenie przeznaczenia środków finansowych, terminy rozpoczęcia, zakończenia oraz stan zaawansowania pracy, na którą mają być przyznane;

3)  wysokość wnioskowanych środków finansowych wraz z kalkulacją wstępną;

4)  wnioskowane terminy wypłat.

2. Do wniosku producent lub wydawca dołącza także zobowiązanie do zwrotu nadwyżki do wysokości kwot uzyskanych z Funduszu, w przypadku gdy wpływy z wydania, którego koszty w całości lub w części zostały pokryte ze środków pochodzących z Funduszu, przekroczą poniesione przez niego nakłady.

§ 5. Wniosek o przyznanie pomocy socjalnej zawiera:

1)  dane osobowe twórcy;

2)  informacje o jego dorobku twórczym;

3)  informacje o sytuacji materialnej twórcy, wraz z jego oświadczeniem o dochodach w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

§ 6. Pomoc socjalna jest przyznawana jednorazowo.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Kultury: W. Dąbrowski1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej -- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości opłat na Fundusz Promocji Twórczości od egzemplarzy utworów, których autorska ochrona majątkowa upłynęła, szczegółowych zasad wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy socjalnej (Dz. U. Nr 138, poz. 735), które w zakresie przyznawania stypendiów i pomocy socjalnej oraz środków na pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki oraz wydań dla niewidomych utraciło moc z dniem 1 stycznia 2003 r.