Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2002 nr 1 poz. 8
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy
Data ogłoszenia:2002-01-08
Data wejscia w życie:2002-01-23

8

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy.

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zaliczenie okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia następuje na podstawie zaświadczenia wydanego przez:

1) klub sportowy, polski związek sportowy zrzeszający sportowców niepełnosprawnych oraz inny podmiot, który przyznał i wypłacił stypendium sportowe,

2) polski związek sportowy lub związek sportowy zrzeszający sportowców niepełnosprawnych, który wypłacił stypendia sportowe dla członków kadry narodowej, olimpijskiej lub paraolimpijskiej, przyznane przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu lub inny właściwy organ.

2. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdza się okresy pobierania stypendium sportowego.

3. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, potwierdza się okresy pobierania stypendium sportowego, z wyłączeniem okresów, w których wypłata stypendium została prawomocną decyzją wstrzymana.

4. Zaświadczenie o pobieraniu stypendium sportowego wydaje się nie później niż w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu stypendium lub od upływu okresu, na jaki stypendium zostało przyznane.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka