Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Kodeksy - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 131 poz. 836
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 63 poz. 425
  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 42 poz. 288
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 69 poz. 618
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 179 poz. 1854
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 128 poz. 1341
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 56 poz. 544
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 37 poz. 337
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 15 poz. 142
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 211 poz. 2051
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 204 poz. 1985
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 186 poz. 1820
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 175 poz. 1709
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 159 poz. 1546
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 152 poz. 1498
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary aresztu wojskowego
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: