Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 186 poz. 1820
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
Data ogłoszenia:2003-10-31
Data wejscia w życie:2003-11-15

1820

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 października 2003 r.

w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Na podstawie art. 249 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Osobie osadzonej w zakładzie karnym lub areszcie śledczym wydaje się:

1) odzież, bieliznę, obuwie, pościel, środki higieny, konserwacji oraz sprzęt stołowy;

2) odzież, obuwie i przedmioty niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku.

2. Normy należności przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Normy należności zestawów przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Osobie osadzonej wydaje się, w przypadku zatrudnienia na więcej niż jednym stanowisku pracy, zestawy przedmiotów odpowiednie dla tych stanowisk. Przedmioty powtarzające się w zestawach mogą być wydane tylko na podstawie jednego zestawu.

5. Uprawnienie do przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powstaje z dniem zatrudnienia osoby osadzonej na stanowisku pracy i wygasa z dniem zwolnienia z danego stanowiska lub przeniesienia na inne.

§ 2. 1. W zakładzie karnym i areszcie śledczym cele mieszkalne oraz miejsca i pomieszczenia wyznaczone w szczególności do:

1) spożywania posiłków,

2) utrzymania higieny osobistej,

3) udzielania świadczeń zdrowotnych,

4) dokonywania czynności procesowych z udziałem osób osadzonych,

5) udzielania widzeń

- wyposaża się w podstawowy sprzęt kwaterunkowy.

2. Normy wyposażenia w sprzęt kwaterunkowy cel mieszkalnych, miejsc i pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Osobie osadzonej przebywającej w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności wydaje się niezbędne przedmioty zgodnie z normami należności określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Osoba osadzona nosi odzież i bieliznę odpowiednią do pory roku.

2. Rozróżnia się okres letni, od dnia 1 maja do dnia 30 września, i okres zimowy, od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Miesiące kwiecień i październik stanowią okres przejściowy, w którym można nosić odzież letnią lub zimową.

§ 5. W przypadku utraty lub zniszczenia przedmiotów, o których mowa w § 1-3, wydaje się osobie osadzonej inne przedmioty tego samego rodzaju, bez względu na przyczynę braku lub utraty wartości użytkowej.

§ 6. Bieliznę osobistą wymienia się co tydzień, odzież i obuwie w zależności od potrzeb, bieliznę pościelową co dwa tygodnie lub częściej w zależności od potrzeb.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. ( poz. 1820)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 41) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 111, poz. 1061 i Nr 142, poz. 1380.

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 154, poz. 1012).