Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary aresztu wojskowego
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary aresztu wojskowego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 152 poz. 1498
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary aresztu wojskowego
Data ogłoszenia:2003-08-29
Data wejscia w życie:2003-09-01

1498

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 26 sierpnia 2003 r.

w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary aresztu wojskowego

Na podstawie art. 249 S 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Karę aresztu wojskowego wykonuje się według przepisów regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności i innych przepisów dotyczących wykonywania tej kary.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "skazanych", należy przez to rozumieć skazanych na karę aresztu wojskowego.

3. Skazanych obowiązują zasady żołnierskiego zachowania się, dotyczące oddawania honorów, wzajemnego zwracania się do siebie, składania meldunków i służbowego przedstawiania się oraz przepisy musztry indywidualnej i zespołowej, określone w regulaminach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. W okresie umieszczenia skazanego w celi przejściowej oddzielnie rozmieszcza się:

1) oficerów i chorążych;

2) podoficerów zawodowych, służby nadterminowej i okresowej;

3) pozostałych żołnierzy.

§ 3. 1. Skazani odbywają karę w umundurowaniu wojskowym pozbawionym oznak i odznak wojskowych.

2. Rodzaje przedmiotów mundurowych, skład zestawów ubiorczych oraz zasady i tryb ich bezpłatnego wydawania skazanym określają odrębne przepisy.

§ 4. 1. Organy wojskowe wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej ustalają, w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej, programy szkolenia wojskowego, któremu podlegają skazani, oraz sprawują nadzór nad realizacją tych programów.

2. Szkolenie wojskowe skazanych określone w programie szkolenia wojskowego prowadzą żołnierze zawodowi wyznaczeni do wykonywania zadań poza wojskiem na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej (Dz. U. Nr 130, poz. 846, z 1998 r. Nr 127, poz. 841, z 1999 r. Nr 110, poz. 1258 oraz z 2001 r. Nr 50, poz. 515).

3. Żołnierze, o których mowa w ust. 2, są przełożonymi skazanych w zakresie wykonywanych przez nich czynności związanych ze szkoleniem wojskowym. Żołnierze ci uczestniczą w posiedzeniach komisji penitencjarnej.

4. Skazani, zwłaszcza oficerowie i chorążowie, mogą zostać obowiązani do realizowania programu szkolenia wojskowego metodą samokształcenia.

5. Do pomocy w szkoleniu wojskowym mogą być wykorzystani również skazan1 mający odpowiednie kwalifikacje.

6. Organy wojskowe wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej zapewniają niezbędne warunki do prowadzenia szkolenia wojskowego skazanych oraz zaspokajają bieżące potrzeby zakładu karnego w tym zakresie.

7. Zajęcia z regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, zajęcia wychowawczo-resocjalizacyjne i pracę informacyjno-wychowawczą, określone w programie szkolenia wojskowego, prowadzą funkcjonariusze Służby Więziennej.

§ 5. Szczegółowy zakres zadań i czynności żołnierzy zawodowych wyznaczonych do prowadzenia szkolenia wojskowego skazanych określają przepisy dotyczące kadr i szkolnictwa wojskowego.

§ 6. 1. W celu wykonywania zadań w zakresie szkolenia wojskowego oraz przestrzegania dyscypliny wojskowej można dokonywać podziału skazanych na grupy, odpowiednio do zasad wojskowej struktury organizacyjnej.

2. Dyrektor zakładu karnego wyznacza starszych grup spośród skazanych wyróżniających się wzorowym zachowaniem i osiągających bardzo dobre wyniki w szkoleniu wojskowym, uwzględniając również posiadane przez nich stopnie wojskowe.

3. Do zadań starszych grup należy w szczególności udzielanie właściwym przełożonym pomocy przy wykonywaniu przez nich zadań w zakresie szkolenia wojskowego.

§ 7. Dyrektor zakładu karnego, ustalając porządek wewnętrzny zakładu karnego, uwzględnia wymagania dyscypliny wojskowej oraz potrzeby szkolenia wojskowego skazanych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.2))

Minister Sprawiedliwości: w z. J. Łankiewicz1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 111, poz. 1061 i Nr 142, poz. 1380.

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary aresztu wojskowego (Dz. U. Nr 111, poz. 703).