Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Prawo administracyjne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 13/15
Kodeksy - prawo administracyjne
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 101 poz. 926
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 75 poz. 690
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 73 poz. 667
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Instytutem Gospodarki Odpadami oraz Instytutem Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 69 poz. 640
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 58 poz. 535
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 54 poz. 471
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 12 poz. 116
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 5 poz. 52
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 5 poz. 46
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 137 poz. 1541
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 118 poz. 1263
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 104 poz. 1135
  Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzone w Genewie dnia 20 marca 1958 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 84 poz. 906
  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 79 poz. 856
  Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 38 poz. 455
  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
  Więcej
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • Adres publikacyjny: