Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzone w Genewie dnia 20 marca 1958 r
Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzone w Genewie dnia 20 marca 1958 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2001 nr 104 poz. 1135
Tytuł:Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzone w Genewie dnia 20 marca 1958 r
Data ogłoszenia:2001-09-26
Data wejscia w życie:1995-10-16

1135

POROZUMIENIE

dotyczące przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawietych wymagań*),

sporządzone w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 20 marca 1958 r. zostało sporządzone w Genewie Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań w następującym brzmieniu:

Przekład


POROZUMIENIE

 

AGREEMENT

 

dotyczące przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań*)

 

Concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for Wheeled Vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on Wheeled Vehicles and the conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the basis of these prescriptions.*)

 

WSTĘP

 

PREAMBLE

 

Umawiające się Strony, The Contracting Parties,
podjąwszy decyzję o wprowadzeniu poprawek do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów samochodowych, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r., oraz Having Decided to amend the Agreement Concerning the Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition of Approval for Motor Vehicle Equipment and Parts, done at Geneva on 20 March 1958, and
pragnąc określić jednolite wymagania techniczne, którym powinny odpowiadać niektóre pojazdy kołowe, wyposażenie i części, aby mogły być użytkowane w swych państwach, oraz Desiring to define uniform technical prescriptions that it will suffice for certain wheeled vehicles, equipment and parts to fulfil in order to be used in their countries,
pragnąc przyjęcia w swych państwach niniejszych wymagań, jeśli to będzie możliwe, oraz Desiring to adopt these prescriptions whenever possible in their countries, and,
pragnąc ułatwić używanie w swych państwach pojazdów, wyposażenia i części, jeżeli zostały one homologowane zgodnie z tymi wymaganiami przez właściwe władze innej Umawiającej się Strony, Desiring to facilitate the use in their countries of the vehicles, equipment and parts, where approved according to these prescriptions by the competent authorities of another Contracting Party,
   
uzgodniły, co następuje: Have agreed as follows:

Artykuł 1

 

Article 1

 

1. Umawiające się Strony ustalą, poprzez Komitet Administracyjny utworzony z wszystkich Umawiających się Stron zgodnie z przepisami określonymi w aneksie 1 i na podstawie niżej wymienionych artykułów i ustępów, regulaminy dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach. Jeśli będzie to niezbędne, wymagania techniczne będą zawierać alternatywy oraz w miarę możliwości będą ukierunkowane na właściwości techniczne oraz będą zawierać metody badań. Do tych regulaminów będą włączone warunki dotyczące udzielania oraz wzajemnego uznawania homologacji typu przez Umawiające się Strony, które wybiorą te regulaminy do stosowania w ramach homologacji typu. 1. The Contracting Parties shall establish through an Administrative Committee made up of all the Contracting Parties in conformity with the rules of procedure set out in Appendix 1 and on the basis of the following articles and paragraphs, Regulations for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles. Where necessary the technical requirements will include alternatives and when possible they will be performance oriented and include test methods. Conditions for granting type approvals and their reciprocal recognition will be included for use by Contracting Parties who choose to implement Regulations through type approval.
W rozumieniu niniejszego porozumienia: For the purposes of this Agreement:
określenie „pojazd kołowy, wyposażenie i części” obejmuje każdy pojazd kołowy, wyposażenie i części, których właściwości mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ochronę środowiska oraz oszczędność energii; The term „wheeled vehicles, equipment and parts” shall include any wheeled vehicles, equipment and parts whose characteristics have a bearing on road safety, protection of the environment and energy saving;
określenie „homologacja typu zgodnie z danym regulaminem” oznacza procedurę administracyjną, za pomocą której właściwe władze jednej z Umawiających się Stron oświadczają, po przeprowadzeniu wymaganych weryfikacji, że pojazd, wyposażenie lub części przedstawione przez producenta odpowiadają wymaganiom danego regulaminu, w wyniku czego producent potwierdza, że każdy pojazd, wyposażenie lub części wprowadzane na rynek zostały wyprodukowane tak, że są identyczne z wyrobem homologowanym. The term „type approval pursuant to a Regulation” indicates an administrative procedure by which the competent authorities of one Contracting Party declare, after carrying out the required verifications, that a vehicle, equipment or parts submitted by the manufacturer conform to the requirements of the given Regulation. Afterwards the manufacturer certifies that each vehicle, equipment or parts put on the market were produced to be identical with the approved product.
Stosowanie regulaminów może następować poprzez różne procedury administracyjne alternatywne do homologacji typu. Jedyną powszechnie znaną procedurą alternatywną stosowaną w niektórych państwach członkowskich Europejskiej Komisji Gospodarczej jest samocertyfikacja, za pomocą której producent oświadcza, bez uprzedniej kontroli administracyjnej, że każdy produkt wprowadzany na rynek odpowiada danemu regulaminowi; właściwe władze administracyjne mogą sprawdzać, w drodze losowego badania rynku, czy wyroby samосеrtyfikowane są zgodne z wymaganiami danego regulaminu. For the application of the Regulations there could be various administrative procedures alternative to type approval. The only alternative procedure generally known and applied in certain Member States of the Economic Commission for Europe is the self-certification by which the manufacturer certifies, without any preliminary administrative control, that each product put on the market conforms to the given Regulation; the competent administrative authorities may verify by random sampling on the market that the self-certified products comply with the requirements of the given Regulation.
2. W skład Komitetu Administracyjnego wchodzą wszystkie Umawiające się Strony, zgodnie z przepisami określonymi w aneksie 1. Po przyjęciu regulaminu zgodnie z procedurą określoną w aneksie 1 powinien być on przesłany przez Komitet Administracyjny do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zwanego dalej „Sekretarzem Generalnym”. Sekretarz Generalny powinien niezwłocznie przesłać ten regulamin do Umawiających się Stron. 2. The Administrative Committee shall be composed of all the Contracting Parties in accordance with the rules of procedure set out in Appendix 1. A Regulation, after having been established in accordance with the procedure indicated in Appendix 1, shall be communicated by the Administrative Committee to the Secretary-General of the United Nations, hereinafter called „Secretary-General”. As soon as possible thereafter the Secretary-General shall give notification of this Regulation to the Contracting Parties.
Regulamin uznaje się za przyjęty, chyba że w ciągu 6 miesięcy od jego notyfikacji przez Sekretarza Generalnego więcej niż jedna trzecia aktualnych w chwili tej The Regulation will be considered as adopted unless, within a period of six months from its notification by the Secretary-General, more than one-third of
   
notyfikacji Umawiających się Stron powiadomi Sekretarza Generalnego o braku zgody na stosowanie tego regulaminu. the Contracting Parties at the time of notification have informed the Secretary-General of their disagreement with the Regulation.
Regulamin obejmuje: The Regulation shall cover the following:
(a) pojazdy kołowe, wyposażenie i części, których dotyczy, (a) Wheeled vehicles, equipment or parts concerned;
(b) wymagania techniczne, które w razie potrzeby mogą mieć różne poziomy, (b) Technical requirements, which if necessary may include alternatives;
(c) metody badań, za pomocą których określa się wymagania dotyczące właściwości, (c) Test methods by which any performance requirements are to be demonstrated;
(d) warunki dotyczące udzielania homologacji typu, jej wzajemnego uznawania, z uwzględnieniem oznakowań homologacyjnych, oraz warunki dotyczące zapewnienia zgodności produkcji, (d) Conditions for granting type approval and their reciprocal recognition including any approval markings and conditions for ensuring conformity of production;
(e) datę(y) wejścia w życie danego regulaminu. (e) The date(s) on which the Regulation enters into force.
Regulamin może w razie potrzeby zawierać wskazówki dotyczące wymagań, które powinny być spełnione w odniesieniu do laboratoriów akredytowanych przez właściwe władze do wykonywania badań homologacyjnych typów pojazdów kołowych, wyposażenia i części. The Regulation may, if needed, include references to the laboratories accredited by the competent authorities where acceptance tests of the types of wheeled vehicles, equipment or parts submitted for approval must be carried out.
3. Jeżeli regulamin został przyjęty, Sekretarz Generalny niezwłocznie powiadamia wszystkie Umawiające się Strony, podając, które z Umawiających się Stron zgłosiły sprzeciw i w odniesieniu do których regulamin nie wchodzi w życie. 3. When a Regulation has been adopted the Secretary-General shall so notify as soon as possible all the Contracting Parties, specifying which Contracting Parties have objected and in respect of which the Regulation shall not enter into force.
4. Przyjęty regulamin wchodzi w życie z datą (datami) określoną(nymi) w regulaminie jako załącznik do porozumienia w stosunku do wszystkich Umawiających się Stron, które nie powiadomiły o braku zgody na jego stosowanie. 4. The adopted Regulation shall enter into force on the date(s) specified therein as a Regulation annexed to this Agreement for all Contracting Parties which did not notify their disagreement.
5. Każda nowa Umawiająca się Strona w czasie składania swego dokumentu przystąpienia może oświadczyć, że nie jest związana niektórymi regulaminami załączonymi do niniejszego porozumienia lub że nie jest związana z żadnym z nich. Jeżeli w tym czasie postępowanie przewidziane w ustępach 2, 3 i 4 niniejszego artykułu jest w toku w odniesieniu do projektu lub przyjętego regulaminu, Sekretarz Generalny przesyła taki projekt lub przyjęty regulamin nowej Umawiającej się Stronie i wejdzie on w życie jako regulamin w stosunku do nowej Umawiającej się Strony tylko na warunkach określonych w ustępie 4 niniejszego artykułu. Sekretarz Generalny zawiadomi wszystkie Umawiające się Strony o dacie takiego wejścia w życie. Sekretarz Generalny zawiadomi także wszystkie Umawiające się Strony o wszelkich oświadczeniach dotyczących niestosowania niektórych regulaminów, złożonych przez którąkolwiek Umawiającą się Stronę zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. 5. When depositing its instrument of accession, any new Contracting Party may declare that it is not bound by certain Regulations then annexed to this Agreement or that it is not bound by any of them. If, at that time, the procedure laid down in paragraphs 2, 3, and 4 of this Article is in progress for a draft or adopted Regulation, the Secretary-General shall communicate such draft or adopted Regulation to the new Contracting Party and it shall enter into force as a Regulation for the new Contracting Party only under the conditions specified in paragraph 4 of this Article. The Secretary-General shall notify all the Contracting Parties of the date of such entry into force. The Secretary-General shall also communicate to them all declarations concerning the non-application of certain Regulations that any Contracting Party may make in accordance with the terms of this paragraph.
6. Każda Umawiająca się Strona stosująca regulamin może w każdym czasie zawiadomić Sekretarza Generalnego, z wyprzedzeniem jednego roku, że jej administracja zamierza odstąpić od stosowania tego regulaminu. Taka notyfikacja będzie przesłana przez Sekretarza Generalnego do wiadomości innym Umawiającym się Stronom. 6. Any Contracting Party applying a Regulation may at any time notify the Secretary-General, subject to one year's notice, that its administration intends to cease applying it. Such notification shall be communicated by the Secretary-General to the other Contracting Parties.
   
Udzielone homologacje pozostają ważne do chwili ich wycofania. Approvals granted shall remain valid until their withdrawal;
Jeżeli Umawiająca się Strona zaprzestaje udzielania homologacji w zakresie regulaminu, powinna: If a Contracting Party ceases to issue approvals to a Regulation it shall:
- utrzymywać właściwą kontrolę nad zgodnością produkcji dla tych wyrobów, dla których udzieliła wcześniej homologacji typu, - Maintain proper supervision on conformity of production of products for which it previously granted type approval;
- podejmować niezbędne kroki określone w artykule 4 w razie powiadomienia przez Umawiającą się Stronę stosującą dalej ten regulamin o wystąpieniu niewystarczającej zgodności produkcji; - Take the necessary steps set out in Article 4 when advised of non-conformity by a Contracting Party that continues to apply the Regulation;
- kontynuować powiadamianie właściwych władz pozostałych Umawiających się Stron o cofnięciu homologacji określonym w artykule 5; - Continue to notify the competent authorities of other Contracting Parties of withdrawal of approvals as set out in Artilce 5;
- kontynuować udzielanie rozszerzeń dla istniejących homologacji. - Continue to grant extensions to existing approvals.
7. Każda Umawiająca się Strona niestosująca regulaminu może w każdym czasie zawiadomić Sekretarza Generalnego, że zamierza ona odtąd go stosować i regulamin wejdzie w życie w stosunku do tej Strony sześćdziesiątego dnia po tej notyfikacji. Sekretarz Generalny zawiadomi wszystkie Umawiające się Strony o każdym wejściu w życie regulaminu w stosunku do nowej Umawiającej się Strony, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. 7. Any Contracting Party not applying a Regulation may at any time notify the Secretary-General that it intends henceforth to apply it, and the Regulation will then enter into force for this Party on the sixtieth day after this notification. The Secretary-General shall notify all the Contracting Parties of every entry into force of a Regulation for a new Contracting Party effected in accordance with the terms of this paragraph.
8. Umawiające się Strony, w stosunku do których regulamin wszedł w życie, zwane będą dalej „Umawiającymi się Stronami stosującymi regulamin”. 8. The Contracting Parties for which a Regulation is in force shall hereinafter be referred to as „the Contracting Parties applying a Regulation”.

Artykuł 2

 

Article 2

 

Każda Umawiająca się Strona szeroko stosująca regulaminy w homologacji typu powinna udzielać homologacji typu oraz nadawać znaki homologacji, opisane w każdym regulaminie, danym typom pojazdów kołowych, wyposażeniu i częściom, przewidzianym w regulaminie, pod warunkiem że posiada ona możliwości techniczne i akceptuje ustalenia dotyczące zapewniania zgodności produkcji z typem homologowanym, które określono w aneksie 2. Każda Umawiająca się Strona stosująca regulamin w homologacji typu odmówi udzielenia homologacji typu i nadania znaków homologacji przewidzianych w tym regulaminie, jeżeli wyżej wymienione warunki nie będą spełnione. Each Contracting Party applying Regulations largely through type approval shall grant the type approvals and approval markings described in any Regulation for the types of wheeled vehicles, equipment or parts covered by the Regulation, provided that it has the technical competence and is satisfied with the arrangements for ensuring conformity of the product with the approved type as set out in Appendix 2. Each Contracting Party applying a Regulation through type approval shall refuse the type approvals and approval markings covered by the Regulation if the above-mentioned conditions are not complied with.

Artykuł 3

 

Article 3

 

Pojazdy kołowe, wyposażenie lub części, dla których homologacje typu zostały udzielone przez Umawiające się Strony zgodnie z artykułem 2 niniejszego porozumienia, wyprodukowane bądź na terytorium Umawiającej się Strony stosującej dany regulamin, bądź na terytorium innego państwa wyznaczonego przez Umawiającą się Stronę, która dokonała należycie homologacji tych typów pojazdów kołowych, wyposażenia i części, będą uważane za zgodne z ustawodawstwem wszystkich Umawiających się Stron stosujących regulamin w homologacji typu. Wheeled vehicles, equipment or parts for which type approvals have been issued by a Contracting Party in accordance with Article 2 of this Agreement and manufactured either in the territory of a Contracting Party applying the Regulation concerned, or in such other country as is designated by the Contracting Party which has duly approved the types of wheeled vehicles, equipment or parts concerned shall be held to be in conformity with the legislation of all the Contracting Parties applying the said Regulation through type approval.
   

Artykuł 4

 

Article 4

 

Jeżeli właściwe władze Umawiającej się Strony stosującej regulamin w homologacji typu stwierdzą, że niektóre pojazdy kołowe, wyposażenie lub części noszące znaki homologacji nadane zgodnie z tym regulaminem przez jedną z Umawiających się Stron nie odpowiadają homologowanym typom, powiadomią one właściwe władze tej Umawiającej się Strony, która dokonała homologacji. Ta Umawiająca się Strona podejmie niezbędne kroki w celu doprowadzenia wyrobów tych wytwórców do zgodności z homologowanymi typami oraz powiadomi inne Umawiające się Strony stosujące regulamin w homologacji typu o podjętych krokach, które, w razie konieczności, mogą obejmować cofnięcie homologacji. W razie gdy może zachodzić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska naturalnego, Umawiająca się Strona, która dokonała homologacji, powinna po otrzymaniu takiej informacji o niezgodności z typem homologowanym powiadomić o tym pozostałe Umawiające się Strony. Umawiające się Strony mogą zabronić sprzedaży i używania takich pojazdów kołowych, wyposażenia lub części na swoim terytorium. Should the competent authorities of a Contracting Party applying a Regulation through type approval find that certain wheeled vehicles, equipment or parts bearing approval markings issued under the said Regulation by one of the Contracting Parties, do not conform to the approved types, they shall advise the competent authorities of the Contracting Party which issued the approval. That Contracting Party shall take the necessary steps to bring the products of those manufacturers into conformity with the approved types and shall advise the other Contracting Parties applying the Regulation through type approval of the steps it has taken, which may include, if necessary, the withdrawal of approval. Where there might be a threat to road safety or to the environment, the Contracting Party which issued the approval and after receiving the information about the non-conformity to the approved type(s) shall inform thereof all other Contracting Parties about the situation. Contracting Parties may prohibit the sale and use of such wheeled vehicles, equipment or parts in their territory.

Artykuł 5

 

Article 5

 

Właściwe władze każdej Umawiającej się Strony stosującej regulaminy w homologacji typu powinny przesyłać co miesiąc właściwym władzom innych Umawiających się Stron wykaz pojazdów kołowych, wyposażenia lub części, którym odmówiono homologacji lub cofnięto homologację w tym miesiącu. Ponadto, otrzymując wystąpienie od właściwej władzy innej Umawiającej się Strony stosującej regulamin w homologacji typu, powinny przesyłać do tych właściwych władz kopie wszystkich odnośnych informacji, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu, odmowie lub cofnięciu homologacji pojazdu kołowego, wyposażenia lub części w zakresie danego regulaminu. The competent authorities of each Contracting Party applying Regulations through type approval shall send monthly to the competent authorities of the other Contracting Parties a list of the wheeled vehicle, equipment or parts, approvals of which it has refused to grant or has withdrawn during that month; in addition, on receiving a request from the competent authority of another Contracting Party applying a Regulation through type approval, it shall send forthwith to that competent authority a copy of all relevant information on which it based its decision to grant, refuse to grant, or to withdraw an approval of a wheeled vehicle, equipment or parts to that Regulation.

Artykuł 6

 

Article 6

 

1. Państwa członkowskie Europejskiej Komisji Gospodarczej, państwa dopuszczone do Komisji w charakterze doradczym, zgodnie z paragrafem 8 statutu tej Komisji, oraz regionalne organizacje wspólnot gospodarczych założone przez państwa członkowskie Europejskiej Komisji Gospodarczej, którym państwa członkowskie udzieliły upoważnienia do podejmowania decyzji w zakresie objętym niniejszym porozumieniem, włączając upoważnienie do podejmowania wiążących decyzji w odniesieniu do państw członkowskich, mogą stać się Umawiającymi się Stronami niniejszego porozumienia. 1. Countries members of the Economic Commission for Europe, countries admitted to the Commission in a consultative capacity in accordance with paragraph 8 of the Commission's Terms of Reference, and regional economic integration organizations set up by countries members of the Economic Commission for Europe to which their Member States have transferred powers in the fields covered by this Agreement, including the power to make binding decisions on their Member States, may become Contracting Parties to this Agreement.
W celu określenia liczby głosów, o których mowa w ustępie 2 artykułu 1 oraz w artykule 12, regionalne organizacje wspólnot gospodarczych oddają głosy w liczbie odpowiadającej ich państwom członkowskim będącym członkami Europejskiej Komisji Gospodarczej. For the determination of the number of votes referred to in Article 1, paragraph 2 and in Article 12, paragraph 2, regional economic integration organizations vote with the number of votes of their Member States being members of the Economic Commission for Europe.
2. Państwa członkowskie Narodów Zjednoczonych, które mogą uczestniczyć w niektórych pracach Europejskiej Komisji Gospodarczej zgodnie z paragrafem 2. Countries Members of the United Nations as may participate in certain activities of the Economic Commission for Europe in accordance with Paragraph
   
11 statutu tej Komisji, oraz regionalne organizacje wspólnot gospodarczych tych państw, którym państwa członkowskie udzieliły upoważnienia do podejmowania decyzji w zakresie objętym niniejszym porozumieniem, włączając upoważnienie do podejmowania wiążących decyzji w odniesieniu do państw członkowskich, mogą stać się Umawiającymi się Stronami niniejszego porozumienia. 11 of the Commission's Terms of Reference and regional economic integration organizations of such countries to which their Member States have transferred powers in the fields covered by this Agreement including power to make binding decisions on their Member States may become Contracting Parties to this Agreement.
W celu określenia liczby głosów, o których mowa w ustępie 2 artykułu 1 oraz w artykule 12, regionalne organizacje wspólnot gospodarczych oddają głosy w liczbie odpowiadającej ich państwom członkowskim będącym członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych. For the determination of the number of votes referred to in Article 1, paragraph 2 and in Article 12, paragraph 2, regional economic integration organizations vote with the number of votes of their Member States being Members of the United Nations.
3. Przystąpienie do porozumienia nowych Umawiających się Stron, które nie są Stronami Porozumienia z 1958 r., będzie możliwe przez złożenie dokumentu Sekretarzowi Generalnemu po wejściu w życie niniejszego porozumienia. 3. Accession to the amended Agreement by new Contracting Parties which are not Parties to the 1958 Agreement shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary-General, after the entry into force of the amended Agreement.

Artykuł 7

 

Article 7

 

1. Niniejsze porozumienie wejdzie w życie po upływie dziewięciu miesięcy od daty jego przesłania przez Sekretarza Generalnego do wszystkich Umawiających się Stron Porozumienia z 1958 r. 1. The amended Agreement shall be deemed to enter into force nine months after the date of its transmission by the Secretary-General to all the Contracting Parties to the 1958 Agreement.
2. Niniejsze porozumienie nie wejdzie w życie, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od daty jego przesłania przez Sekretarza Generalnego zostanie zgłoszony jakikolwiek sprzeciw co do niego przez Umawiające się Strony Porozumienia z 1958 r. 2. The amended Agreement shall be deemed not to enter into force if any objection from the Contracting Parties to the 1958 Agreement is expressed within a period of six months following the date of its transmission to them by the Secretary-General.
3. W stosunku do każdej nowej Umawiającej się Strony przystępującej do niniejszego porozumienia wejdzie ono w życie sześćdziesiątego dnia po złożeniu przez to państwo dokumentu przystąpienia. 3. For any new Contracting Party acceding to this amended Agreement, this amended Agreement shall enter into force on the sixtieth day after the deposit of the instrument of accession.

Artykuł 8

 

Article 8

 

1. Każda Umawiająca się Strona może wypowiedzieć niniejsze porozumienie w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego. 1. Any Contracting Party may denounce this Agreement by notifying the Secretary-General.
2. Wypowiedzenie nabierze mocy po upływie dwunastu miesięcy od daty otrzymania przez Sekretarza Generalnego takiej notyfikacji. 2. Denunciation shall take effect twelve months after the date of receipt by the Secretary-General of such notification.

Artykuł 9

 

Article 9

 

1. Każda nowa Umawiająca się Strona określona w artykule 6 niniejszego porozumienia może, w chwili przystąpienia lub w terminie późniejszym, oświadczyć w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego, że niniejsze porozumienie będzie stosowane w odniesieniu do wszystkich lub niektórych terytoriów, za których stosunki międzynarodowe jest ona odpowiedzialna. Niniejsze porozumienie będzie obowiązywać w odniesieniu do terytorium lub terytoriów wymienionych w notyfikacji począwszy od sześćdziesiątego dnia po jej otrzymaniu przez Sekretarza Generalnego. 1. Any new Contracting Party as defined in Article 6 of this Agreement may, at the time of accession or at any time thereafter, declare by notification addressed to the Secretary-General that this Agreement shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible. The Agreement shall extend to the territory or territories named in the notification as from the sixtieth day after its receipt by the Secretary-General.
2. Każda nowa Umawiająca się Strona określona w artykule 6 niniejszego porozumienia, która zgodnie 2. Any new Contracting Party as defined in Article 6 of this Agreement which has made a declaration in accordance
   
z ustępem 1 niniejszego artykułu złożyła oświadczenie o stosowaniu niniejszego porozumienia w odniesieniu do jakiegokolwiek terytorium, za którego stosunki międzynarodowe jest ona odpowiedzialna, może wypowiedzieć niniejsze porozumienie oddzielnie w odniesieniu do tego terytorium, zgodnie z artykułem 8.  with paragraph 1 of this Article extending this Agreement to any territory for whose international relations it is responsible may denounce the Agreement separately in respect of that territory, in accordance with the provisions of Article 8.

Artykuł 10

 

Article 10

 

1. Każdy spór między dwiema lub większą liczbą Umawiających się Stron, dotyczący interpretacji lub stosowania niniejszego porozumienia, powinien być rozstrzygnięty w miarę możliwości w drodze negocjacji między nimi. 1. Any dispute between two or more Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, so far as possible, be settled by negotiation between them.
2. Każdy spór nierozstrzygnięty w drodze negocjacji powinien być przedstawiony do arbitrażu, jeśli którakolwiek z Umawiających się Stron uczestniczących w sporze tego zażąda, i w tym celu będzie przekazany jednemu lub więcej arbitrom, wybranym za zgodą Umawiających się Stron uczestniczących w sporze. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od daty zażądania arbitrażu strony uczestniczące w sporze nie będą w stanie uzgodnić wyboru arbitra lub arbitrów, każda z tych stron może zwrócić się do Sekretarza Generalnego z prośbą o wyznaczenie jednego arbitra, któremu spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia. 2. Any dispute which is not settled by negotiation shall be submitted to arbitration if any one of the Contracting Parties in dispute so requests and shall be referred accordingly to one or more arbitrators selected by agreement between the Parties in dispute. If within three months from the date of the request for arbitration the Parties in dispute are unable to agree on the selection of an arbitrator or arbitrators, any of those Parties may request the Secretary-General to nominate a single arbitrator to whom the dispute shall be referred for decision.
3. Decyzja arbitra lub arbitrów wyznaczonych zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu będzie wiążąca dla Umawiających się Stron uczestniczących w sporze. 3. The decision of the arbitrator or arbitrators appointed in accordance with paragraph 2 of this Article shall be binding on the Contracting Parties in dispute.

Artykuł 11

 

Article 11

 

1. Każda nowa Umawiająca się Strona w czasie przystąpienia do niniejszego porozumienia może oświadczyć, że nie uważa się za związaną artykułem 10 niniejszego porozumienia. Inne Umawiające się Strony nie będą związane artykułem 10 w stosunku do każdej nowej Umawiającej się Strony, która złożyła takie zastrzeżenie. 1. Each new Contracting Party may, at the time of acceding to this Agreement, declare that it does not consider itself bound by Article 10 of the Agreement. Other Contracting Parties shall not be bound by Article 10 in respect of any new Contracting Party which has entered such a reservation.
2. Każda Umawiająca się Strona, która złożyła zastrzeżenie zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, może w każdym czasie wycofać to zastrzeżenie w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego. 2. Any Contracting Party having entered a reservation as provided for in paragraph 1 of this Article may at any time withdraw such reservation by notifying the Secretary-General.
3. Nie dopuszcza się złożenia żadnego innego zastrzeżenia do niniejszego porozumienia lub załączonych do niego regulaminów; jednakże każda Umawiająca się Strona, zgodnie z postanowieniami artykułu 1, może oświadczyć, że nie będzie stosować niektórych regulaminów lub żadnego z nich. 3. No other reservation to this Agreement or to the Regulations annexed thereto shall be permitted; but any Contracting Party may, in accordance with the terms of Article 1, declare that it does not propose to apply certain of the Regulations or that it does not propose to apply any of them.

Artykuł 12

 

Article 12

 

Regulaminy załączone do niniejszego porozumienia mogą być zmienione zgodnie z następującą procedurą: The Regulations annexed to this Agreement may by amended in accordance with the following procedure:
1. Poprawki do regulaminów powinny być ustalone przez Komitet Administracyjny, określony w artykule 1 ustęp 2, zgodnie z przepisami określonymi w aneksie 1. W razie konieczności poprawka może zawierać istniejące wymagania jako alternatywę. 1. Amendments to Regulations shall be established by the Administrative Committee as described in Article 1, Paragraph 2 and in accordance with the procedure indicated in Appendix 1. Where necessary an amendment may include the existing requirements
   
Umawiające się Strony powinny określić, które z alternatyw w ramach regulaminów będą stosować. Umawiające się Strony stosujące alternatywę(y) w ramach regulaminu nie są zobowiązane do uznawania homologacji zgodnych z poprzednią(nimi) alternatywą(ami) w ramach tego samego regulaminu. Umawiające się Strony stosujące tylko najnowsze poprawki nie są zobowiązane do uznawania homologacji zgodnych z poprzednimi poprawkami lub pierwotną wersją regulaminu. Umawiające się Strony stosujące wcześniejsze serie poprawek lub regulamin w pierwotnej wersji powinny uznawać homologacje udzielone zgodnie z późniejszymi seriami poprawek. Po ustaleniu poprawki do regulaminu Komitet Administracyjny przekazuje ją Sekretarzowi Generalnemu. Sekretarz Generalny niezwłocznie przesyła notyfikację o poprawce Umawiającym się Stronom stosującym regulamin.  as an alternative. Contracting Parties shall specify which alternatives within the Regulations they will apply. Contracting Parties applying alternative(s) within a Regulation shall not be obliged to accept approvals to preceding alternative(s) within the same Regulation. Contracting Parties applying only the most recent amendments shall not be obliged to accept approvals to preceding amendments or to unamended Regulations. Contracting Parties applying an earlier series of amendments or the unamended Regulation shall accept approvals granted to a later amendment series. An amendment to the Regulation, after having been established, shall be communicated by the Administrative Committee to the Secretary-General. As soon as possible thereafter the Secretary-General shall give notification of this amendment to the Contracting Parties applying the Regulation.
2. Poprawkę do regulaminu uznaje się za przyjętą, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia notyfikacji o niej przez Sekretarza Generalnego nie więcej niż jedna trzecia Umawiających się Stron stosujących regulamin powiadomi Sekretarza Generalnego o braku zgody na jej stosowanie. Jeżeli po tym okresie Sekretarz Generalny nie otrzymał oświadczeń o braku zgody na jej stosowanie więcej niż jednej trzeciej Umawiających się Stron stosujących regulamin, to niezwłocznie zawiadamia o przyjęciu poprawki oraz jej wejściu w życie w stosunku do Umawiających się Stron stosujących regulamin, które nie zgłosiły swojego sprzeciwu. Jeżeli regulamin z przyjętą poprawką nie zawiera alternatyw oraz przynajmniej jedna piąta z Umawiających się Stron stosujących regulamin bez przyjętej poprawki następnie oświadczy, że życzy sobie w dalszym ciągu stosować regulamin bez przyjętej poprawki, to regulamin bez wprowadzonych poprawek będzie uważany jako alternatywa w odniesieniu do regulaminu z przyjętą poprawką i będzie oficjalnie włączony do regulaminu od daty przyjęcia poprawki lub od daty jej wejścia w życie. W takim przypadku zobowiązania Umawiających się Stron są takie same, jak określono w ustępie 1. 2. An amendment to a Regulation will be considered to be adopted unless, within a period of six months from its notification by the Secretary-General, more than one-third of the Contracting Parties applying the Regulation at the time of notification have informed the Secretary-General of their disagreement with the amendment. If, after this period, the Secretary-General has not received declarations of disagreement of more than one-third of the Contracting Parties applying the Regulation, the Secretary-General shall as soon as possible declare the amendment as adopted and binding upon those Contracting Parties applying the Regulation who did not declare themselves opposed to it. When a Regulation is amended and at least one-fifth of the Contracting Parties applying the unamended Regulation subsequently declare that they wish to continue to apply the unamended Regulation, the unamended Regulation will be regarded as an alternative to the amended Regulation and will be incorporated formally as such into the Regulation with effect from the date of adoption of the amendment or its entry into force. In this case the obligations of the Contracting Parties applying the Regulation shall be the same as set out in paragraph 1.
3. Jeżeli nowa Umawiająca się Strona przystąpi do porozumienia w okresie między zawiadomieniem przez Sekretarza Generalnego o poprawce a jej wejściem w życie, niniejszy regulamin nie wejdzie w życie w stosunku do tej Umawiającej się Strony wcześniej niż w dwa miesiące po formalnym przyjęciu przez nią tej poprawki albo w dwa miesiące po upływie okresu sześciu miesięcy od czasu zawiadomienia tej Strony przez Sekretarza Generalnego. 3. Should a new Contracting Party accede to this Agreement between the time of the notification of the amendment to a Regulation by the Secretary-General and its entry into force, the Regulation in question shall not enter into force for that Contracting Party until two months after it has formally accepted the amendment or two months after the lapse of a period of six months since the communication to that Party by the Secretary-General of the proposed amendment.

Artykuł 13

 

Article 13

 

Tekst niniejszego porozumienia i aneksów może być zmieniony zgodnie z następującą procedurą: The text of the Agreement itself and of its Appendices may be amended in accordance with the following procedure:
1. Każda Umawiająca się Strona może zaproponować jedną lub więcej poprawek do niniejszego porozumienia i aneksów. Tekst każdej proponowanej poprawki 1. Any Contracting Party may propose one or more amendments to this Agreement and its Appendices. The text of any proposed amendment to the
   
do porozumienia i aneksów będzie przekazany Sekretarzowi Generalnemu, który prześle go wszystkim Umawiającym się Stronom i zawiadomi wszystkie inne państwa wymienione w artykule 6 ustęp 1. Agreement and its Appendices shall be transmitted to the Secretary-General, who shall transmit it to all Contracting Parties and inform all other countries referred to in paragraph 1 of Article 6 thereof.
2. Każda proponowana poprawka, rozesłana zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, będzie uważana za przyjętą, jeżeli żadna Umawiająca się Strona nie wniesie sprzeciwu w okresie sześciu miesięcy od dnia przekazania proponowanej poprawki przez Sekretarza Generalnego. 2. Any proposed amendment circulated in accordance with paragraph 1 of this Article shall be deemed to be accepted if no Contracting Party expresses an objection within a period of six months following the date of circulation of the proposed amendment by the Secretary-General.
3. Sekretarz Generalny zawiadomi możliwie jak najszybciej wszystkie Umawiające się Strony, czy został wniesiony jakikolwiek sprzeciw co do proponowanej poprawki. Jeżeli zostanie wniesiony jakikolwiek sprzeciw co do proponowanej poprawki, będzie się uważać, że poprawka nie została przyjęta i nie będzie mieć żadnej mocy. Jeżeli nie zostanie wniesiony żaden sprzeciw, poprawka wejdzie w życie w stosunku do wszystkich Umawiających się Stron w trzy miesiące po upływie sześciomiesięcznego okresu, wymienionego w ustępie 2 niniejszego artykułu. 3. The Secretary-General shall, as soon as possible, notify all Contracting Parties whether an objection to the proposed amendment has been expressed. If an objection to the proposed amendment has been expressed, the amendment shall be deemed not to have been accepted, and shall be of no effect whatever. If no such objection has been expressed, the amendment shall enter into force for all Contracting Parties three months after the expiry of the period of six months referred to in paragraph 2 of this Article.

Artykuł 14

 

Article 14

 

Oprócz notyfikacji przewidzianych w artykułach 1, 12 i 13 niniejszego porozumienia Sekretarz Generalny zawiadomi Umawiające się Strony o: In addition to the notifications provided for in Articles 1, 12 and 13 of this Agreement, the Secretary-General shall notify the Contracting Parties of:
(a) przystąpieniach zgodnie z artykułem 6, (a) Accessions in accordance with Article 6;
(b) datach wejścia w życie niniejszego porozumienia zgodnie z artykułem 7, (b) The dates of entry into force of this Agreement in accordance with Article 7;
(c) wypowiedzeniach zgodnie z artykułem 8, (c) Denunciations in accordance with Article 8;
(d) notyfikacjach otrzymanych zgodnie z artykułem 9, (d) Notifications received in accordance with Article 9;
(e) oświadczeniach i notyfikacjach otrzymanych zgodnie z artykułem 11 ustępy 1 i 2, (e) Declarations and notifications received in accordance with paragraphs 1 and 2 of Article 11;
(f) wejściu w życie każdej poprawki zgodnie z artykułem 12 ustępy 1 i 2, (f) The entry into force of any amendment in accordance with paragraphs 1 and 2 of Article 12;
(g) wejściu w życie każdej poprawki zgodnie z artykułem 13 ustęp 3. (g) The entry into force of any amendment in accordance with paragraph 3 of Article 13.

Artykuł 15

 

Article 15

 

1. Jeżeli w chwili wejścia w życie powyższych postanowień trwa procedura przyjmowania nowego regulaminu określona w artykule 1 ustępach 3 i 4 porozumienia bez wprowadzonych poprawek, ten nowy regulamin wejdzie w życie zgodnie z przepisami ustępu 5 wymienionego artykułu. 1. If at the date the above provisions come into effect the procedures envisaged in Article 1, paragraphs 3 and 4 of the unamended Agreement are under way for adopting a new Regulation, the said new Regulation shall enter into force under the provisions of paragraph 5 of the said Article.
2. Jeżeli w chwili wejścia w życie powyższych postanowień trwa procedura przyjmowania poprawki do regulaminu określona w artykule 12 ustępie 1 porozumienia bez wprowadzonych poprawek, to ta poprawka wchodzi w życie zgodnie z przepisami wymienionego artykułu. 2. If at the date the above provisions come into effect, the procedures envisaged in Article 12, paragraph 1 of the unamended Agreement are under way for the adoption of an amendment to a Regulation, the said amendment shall enter into force under the provisions of the said Article.
3. Jeżeli wszystkie Umawiające się Strony porozumienia wyraziły zgodę, dowolny regulamin przyjęty zgodnie z warunkami porozumienia bez wprowadzonych poprawek uznaje się za regulamin przyjęty zgodnie 3. If all Contracting Parties to the Agreement agree, any Regulation adopted under the terms of the unamended Agreement may be treated as though it were a Regulation adopted under the terms of the above
   
z zasadami określonymi w powyższych postanowieniach. provisions.

ANEKS 1

 

APPENDIX 1

 

SKŁAD ORAZ PRZEPISY PROCEDURALNE KOMITETU ADMINISTRACYJNEGO

 

COMPOSITION AND RULES OF PROCEDURE OF THE ADMINISTRATIVE COMMITTEE

 

Artykuł 1

 

Article 1

 

Członkami Komitetu Administracyjnego są wszystkie Umawiające się Strony Porozumienia z 1958 r. The members of the Administrative Committee shall be composed of all the Contracting Parties to the amended Agreement.

Artykuł 2

 

Article 2

 

Sekretarz Wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych powinien zapewniać obsługę sekretarską Komitetu. The Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Europe shall provide the Committee with secretariat services.

Artykuł 3

 

Article 3

 

Komitet na swojej pierwszej dorocznej sesji wybiera przewodniczącego i jego zastępcę. The Committee shall, at its first session each year, elect a chairman and vice-chairman.

Artykuł 4

 

Article 4

 

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zwołuje Komitet pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej, gdy zachodzi potrzeba przyjęcia nowego regulaminu lub wprowadzenia poprawek do regulaminu. The Secretary-General of the United Nations shall convene the Committee under the auspices of the Economic Commission for Europe whenever a new Regulation or an amendment to a Regulation is required to be established.

Artykuł 5

 

Article 5

 

Proponowany nowy regulamin poddaje się pod głosowanie. Każda Umawiająca się Strona porozumienia posiada jeden głos. W celu podjęcia decyzji wymagane jest kworum nie mniejsze niż połowa Umawiających się Stron. Dla określenia kworum regionalne organizacje wspólnot gospodarczych oddają głosy w liczbie równej ich państwom członkowskim. Przedstawiciel regionalnej organizacji wspólnoty gospodarczej może głosować głosami suwerennych państw tej wspólnoty. Nowy regulamin uchwala się większością dwóch trzecich obecnych i głosujących. Proposed new Regulations shall be put to the vote. Each country, Contracting Party to the Agreement shall have one vote. A quorum consisting of not less than half of the Contracting Parties is required for the purposes of taking decisions. For the determination of the quorum regional economic integration organizations, being Contracting Parties to the Agreement, vote with the number of votes of their Member States. The representative of a regional economic integration organization may deliver the votes of its constituent sovereign countries. New Draft Regulations shall be established by a two-thirds majority of those present and voting.

Artykuł 6

 

Article 6

 

Proponowane poprawki do regulaminów poddaje się pod głosowanie. Każda Umawiająca się Strona porozumienia stosująca regulamin posiada jeden głos. W celu podjęcia decyzji wymagane jest kworum nie mniejsze niż połowa Umawiających się Stron stosujących regulamin. Dla określenia kworum regionalne organizacje wspólnot gospodarczych oddają głosy w liczbie równej ich państwom członkowskim. Przedstawiciel regionalnej organizacji wspólnoty gospodarczej może głosować głosami suwerennych państw tej wspólnoty, które stosują regulamin. Poprawki do regulaminów ustala się większością dwóch trzecich obecnych i głosujących. Proposed amendments to Regulations shall be put to the vote. Each country, Contracting Party to the Agreement applying the Regulation shall have one vote. A quorum of not less than half of the Contracting Parties applying the Regulation is required for the purposes of taking decisions. For the determination of the quorum, regional economic integration organizations, being Contracting Parties to the Agreement, vote with the number of votes of their Member States. The representative of a regional economic integration organization may deliver the votes of those of its constituent sovereign countries which apply the Regulation. Draft Amendments to Regulations shall be established by a two-thirds majority of those present and voting.
   

ANEKS 2

 

APPENDIX 2

 

PROCEDURY ZGODNOŚCI PRODUKCJI

 

CONFORMITY OF PRODUCTION PROCEDURES

 

1. Ocena wstępna 1. Initial assessment
1.1. Władza homologacyjna Umawiającej się Strony, przed udzieleniem homologacji typu, powinna sprawdzić istnienie zadowalających przedsięwzięć i procedur dla zapewniania skutecznej kontroli, tak aby pojazdy, wyposażenie lub części znajdujące się w produkcji odpowiadały homologowanemu typowi. 1.1. The approval authority of a Contracting Party must verify - before granting type approval - the existence of satisfactory arrangements and procedures for ensuring effective control so that vehicles, equipment or parts when in production conform to the approved type.
1.2. Wymogi określone w punkcie 1.1 muszą być sprawdzane przez władzę udzielającą homologacji typu lub w jej imieniu przez władzę homologacyjną innej Umawiającej się Strony. W takim przypadku ta druga władza homologacyjna przygotowuje oświadczenie o zgodności, określając zakresy i zakłady produkcyjne, które oceniono jako istotne dla wyrobów zgłoszonych do homologacji typu. 1.2. The requirement in paragraph 1.1. must be verified to the satisfaction of the authority granting type approval but may also be verified, on behalf and at the request of the authority granting type approval, by the approval authority of another Contracting Party. In that case, the latter approval authority prepares a statement of compliance outlining the areas and production facilities it has covered as relevant to the product(s) to be type approved.
1.3. Władza homologacyjna uznaje także rejestrację wytwórcy w zakresie spełniania normy ISO 9002 [obejmującą zakresem wyrób(wyroby) zgłoszone do homologacji] lub w zakresie równoważnej normy akredytacyjnej jako spełnienie wymogów punktu 1.1. Wytwórca jest zobowiązany przedstawić szczegóły dotyczące takiej rejestracji i zobowiązać się do informowania władzy homologacyjnej o jakichkolwiek zmianach jej ważności lub zakresu. 1.3. The approval authority must also accept the manufacturer's registration to harmonized standard ISO 9002 (the scope of which covers the product(s) to be approved) or an equivalent accreditation standard as satisfying the requirements of paragraph 1. 1. The manufacturer must provide details of the registration and undertake to inform the approval authority of any revisions to its validity or scope.
1.4. Otrzymując wystąpienie od władzy innej Umawiającej się Strony dana władza homologacyjna powinna przesłać oświadczenie o zgodności wymienione w ostatnim zdaniu punktu 1.2 lub oświadczyć, że nie ma ona prawa do wydawania takiego oświadczenia. 1.4. On receiving an application from the authority of another Contracting Party the approval authority shall send forthwith the statement of compliance mentioned in the last sentence of paragraph 1.2. or advise that it is not in a position to provide such a statement.
2. Zgodność produkcji 2. Conformity of production
2.1. Każdy pojazd, wyposażenie lub część homologowana zgodnie z regulaminem załączonym do niniejszego porozumienia muszą być tak wytwarzane, aby spełniając wymagania niniejszego aneksu i wymienionego regulaminu odpowiadały homologowanemu typowi. 2.1. Every vehicle, equipment or part approved under Regulation annexed to this Agreement must be so manufactured as to conform to the type approved by meeting the requirements of this Appendix and of the said Regulation.
2.2. Władza homologacyjna Umawiającej się Strony, udzielając homologacji typu, zgodnie z regulaminem załączonym do niniejszego porozumienia, sprawdza istnienie właściwych zarządzeń oraz udokumentowanych planów kontroli uzgodnionych z wytwórcą dla każdej homologacji, tak aby te badania lub związane z nimi kontrole konieczne dla sprawdzania ciągłości zgodności z homologowanym typem, zawierające - zwłaszcza tam, gdzie są stosowane - badania określone w wymienionym regulaminie, mogły być przeprowadzane w określonych odstępach czasu. 2.2. The approval authority of a Contracting Party granting a type approval pursuant to a Regulation annexed to this Agreement must verify the existence of adequate arrangements and documented control plans, to be agreed with the manufacturer for each approval, to carry out at specified intervals those tests or associated checks necessary to verify continued conformity with the approved type, including, specifically, where applicable, tests specified in the said Regulation.
2.3. Posiadacz homologacji jest zobowiązany w szczególności: 2.3. The holder of the approval must in particular:
2.3.1. Zapewnić istnienie procedur skutecznej kontroli zgodności wyrobów (pojazdów, wyposażenia lub części) z homologowanym typem. 2.3.1. Ensure the existence of procedures for effective control of the conformity of products (vehicles, equipment or parts) to the type approval;
   
2.3.2. Posiadać dostęp do aparatury badawczej niezbędnej do sprawdzania zgodności każdego homologowanego typu. 2.3.2. Have access to the testing equipment necessary for checking the conformity to each approved type;
2.3.3. Zapewnić, aby wyniki badań były rejestrowane i aby załączone dokumenty były dostępne w czasie określonym w porozumieniu z władzą homologacyjną. Okres ten nie może przekraczać 10 lat. 2.3.3. Ensure that test results' data are recorded and that annexed documents remain available for a period to be determined in agreement with the approval authority. This period must not exceed 10 years;
2.3.4. Prowadzić analizę wyników każdego rodzaju badań w celu sprawdzenia i zapewnienia stabilności charakterystyk wyrobów, określając przy tym dopuszczalne tolerancje wykonawcze. 2.3.4. Analyze results of each type of test, in order, to verify and ensure the stability of the product characteristics, making allowance for variation of an industrial production;
2.3.5. Zapewnić, aby dla każdego typu wyrobu były przeprowadzane przynajmniej kontrole podane w niniejszym aneksie oraz badania podane w stosowanych regulaminach. 2.3.5. Ensure that for each type of product, at least the checks prescribed in this Appendix and the tests prescribed in the applicable Regulations are carried out;
2.3.6. Zapewnić, aby jakikolwiek zestaw próbek lub badanych części, będący dowodem niezgodności w świetle danego typu badania, stanowił podstawę do pobrania następnej próbki i ponownego przeprowadzenia badania. Należy podejmować wszelkie niezbędne kroki w celu przywrócenia zgodności produkcji. 2.3.6. Ensure that any set of samples or test pieces giving evidence of non-conformity in the type of test in question gives rise to a further sampling and test. All the necessary steps must be taken to restore conformity of the corresponding production.
2.4. Władza, która udzieliła homologacji typu, może w dowolnej chwili sprawdzać metody kontroli zgodności stosowane w każdym zakładzie wytwórczym. Zwykła częstotliwość tych sprawdzeń powinna być spójna z przedsięwzięciami (o ile one istnieją), które zostały uznane według punktów 1.2 lub 1.3 niniejszego aneksu, oraz powinna zapewniać, aby związane czynności kontrolne były przeprowadzane w okresach wynikających z ustalonego przez władzę homologacyjną stopnia zaufania do wytwórcy. 2.4. The authority which has granted type approval may at any time verify the conformity control methods applied in each production facility. The normal frequency of these verifications must be consistent with the arrangements (if any) accepted under paragraph 1.2. or 1.3. of this Appendix and be such as to ensure that the relevant controls are reviewed over a period consistent with the climate of trust established by the approval authority.
2.4.1. Podczas każdej kontroli wyniki badań oraz zapis przebiegu produkcji muszą być udostępnione osobie przeprowadzającej kontrolę. 2.4.1. At every inspection, the test records and production records must be available to the visiting inspector.
2.4.2. Jeżeli wyniki i zakres badań są odpowiednie, to osoba kontrolująca może pobrać losowo próbki przeznaczone do zbadania w laboratorium wytwórcy (lub w placówce technicznej, jeżeli regulamin załączony do porozumienia tak stanowi). Minimalna liczba próbek może być określana według wyników kontroli prowadzonej samodzielnie przez wytwórcę. 2.4.2. Where the nature of the test is appropriate, the inspector may select samples at random to be tested in the manufacturer's laboratory (or by the Technical Service where the Regulation annexed to this Agreement so provides). The minimum number of samples may be determined according to the results of the manufacturer's own verification.
2.4.3. Gdy poziom kontroli wydaje się niezadowalający lub jeżeli wydaje się konieczna weryfikacja ważności badań przeprowadzonych zgodnie z punktem 2.4.2, prowadzący kontrolę jest zobowiązany wybrać próbki i przesłać je placówce technicznej przeprowadzającej badania homologacji typu. 2.4.3. Where the level of control appears unsatisfactory, or when it seems necessary to verify the validity of the tests carried out in application of paragraph 2.4.2., the inspector must select samples to be sent to the Technical Service which conducts the type approval tests.
2.4.4. Władza homologacyjna może przeprowadzać dowolne kontrole lub badania przewidziane w niniejszym aneksie lub 2.4.4. The approval authority may carry out any check or test prescribed in this Appendix or in the applicable Regulation
   
w stosowanym regulaminie załączonym do porozumienia. annexed to this Agreement.
2.4.5. W przypadku stwierdzenia negatywnych wyników sprawdzeń podczas kontroli, władza homologacyjna jest zobowiązana zapewnić podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu niezwłocznego przywrócenia zgodności produkcji. 2.4.5. In cases where unsatisfactory results are found during an inspection, the approval authority must ensure that all necessary steps are taken to restore conformity of production as rapidly as possible.

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

- będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 18 października 2000 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L. S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek*)  Poprzedni tytuł Porozumienia: Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów samochodowych, sporządzone w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

*)  Poprzedni tytuł Porozumienia: Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów samochodowych, sporządzone w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

*)  Former title of the Agreement: Agreement Concerning the Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition of Approval for Motor Vehicle Equipment and Parts, done at Geneva on 20 March 1958.