Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Prawo administracyjne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 14/15
Kodeksy - prawo administracyjne
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 98 poz. 1071
  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 50 poz. 601
  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 93 poz. 1063
  Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 74 poz. 836
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 43 poz. 430
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 25 poz. 218
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 21 poz. 185
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 18 poz. 159
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 126 poz. 839
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 116 poz. 745
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia i przywrócenia uprawnień kombatanckich oraz zasad przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 88 poz. 553
  Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 80 poz. 494
  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach postępowania administracyjnego i sądowego w związku z usuwaniem skutków powodzi z lipca 1997 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 78 poz. 483
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 96 poz. 447
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 50 poz. 271
  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności
  Więcej
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • Adres publikacyjny: