Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia i przywrócenia uprawnień kombatanckich oraz zasad przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia i przywrócenia uprawnień kombatanckich oraz zasad przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1997 nr 116 poz. 745
Tytuł:Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia i przywrócenia uprawnień kombatanckich oraz zasad przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień
Data ogłoszenia:1997-10-01
Data wejscia w życie:1997-10-01

745

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 września 1997 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia i przywrócenia uprawnień kombatanckich oraz zasad przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień.

Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 29, poz. 133, Nr 129, poz. 602 i Nr 134, poz. 645, z 1994 r. Nr 99, poz. 482, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681, z 1997 r. Nr 15, poz. 83, Nr 28, poz. 153, Nr 64, poz. 405 i Nr 68, poz. 436) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie -- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 29, poz. 133, Nr 129, poz. 602 i Nr 134, poz. 645, z 1994 r. Nr 99, poz. 482, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681, z 1997 r. Nr 15, poz. 83, Nr 28, poz. 153, Nr 64, poz. 405 i Nr 68, poz. 436),

2) Kierowniku Urzędu -- należy przez to rozumieć Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

3) Urzędzie -- należy przez to rozumieć Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

4) Komisji -- należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Kierownika Urzędu, złożoną z przedstawicieli stowarzyszeń (związków) kombatanckich i osób represjonowanych, o której mowa w art. 21 ust. 4 ustawy.

§ 2. 1. Przed podjęciem przez Kierownika Urzędu decyzji o pozbawieniu uprawnień kombatanckich, o której mowa w art. 25 ust. 4 ustawy, Urząd przeprowadza postępowanie weryfikacyjne.

2. W sytuacji gdy osoba, której uprawnień kombatanckich dotyczy art. 25 ust. 2 ustawy, zmarła, stroną postępowania weryfikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest pozostały po niej współmałżonek, który uzyskał uprawnienia, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy, lub złożył wniosek w Urzędzie o ich przyznanie.

§ 3. Wniosek, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy, powinien określać osobę, której sprawa dotyczy, zawierać uzasadnienie wystąpienia o pozbawienie uprawnień kombatanckich i przedstawiać dowody stanowiące podstawę zasadności wniosku.

§ 4. Po wszczęciu postępowania weryfikacyjnego Urząd wzywa osobę, której uprawnień dotyczy to postępowanie, do przedstawienia związanych z przedmiotem postępowania wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów oraz odcinka emerytury lub renty, a także podania adresu urzędu pocztowego realizującego zwolnienia z abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych oraz zakładu Telekomunikacji Polskiej S.A. realizującego ulgi i zwolnienia z abonamentowych opłat telefonicznych.

§ 5. Fakt zatrudnienia, pełnienia służby lub funkcji, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy, stwierdzają, na podstawie posiadanych dokumentów, właściwe jednostki (komórki) organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Ochrony Państwa, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 6. Jeżeli w toku postępowania weryfikacyjnego osoba, której uprawnień dotyczy to postępowanie, przedstawi dowody na okoliczności wymienione w art. 21 ust. 3 ustawy, Kierownik Urzędu, przed podjęciem decyzji, występuje do Komisji z wnioskiem o wydanie opinii, o której mowa w art. 21 ust. 4 ustawy, załączając do wniosku akta sprawy.

§ 7. Po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego Urząd zapoznaje strony z dowodami zebranymi w toku tego postępowania, w tym także z opinią Komisji, oraz informuje o możliwości wglądu w całość akt sprawy.

§ 8. 1. Strona może, w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji Kierownika Urzędu, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. W wypadku przedstawienia przez stronę nowych dowodów na okoliczności wymienione w art. 21 ust. 3 ustawy, Kierownik Urzędu, przed podjęciem ponownej decyzji, zasięga opinii Komisji; przepis § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 9. 1. Jeżeli osoba posiadająca uprawnienia kombatanckie z tytułów wymienionych w art. 1 ust. 2, art. 2 i 4 ustawy ma zaliczone do okresu działalności kombatanckiej lub doznawanych represji inne okresy z tytułów nie wymienionych w tych przepisach, Urząd wszczyna postępowanie w sprawie wyłączenia tych okresów z okresu działalności kombatanckiej lub doznawanych represji; nie podlegają jednakże wyłączeniu okresy uczestnictwa w Wojnie Domowej w Hiszpanii w latach 1936--1939 oraz okresy pełnienia służby wojskowej w Wojsku Polskim od dnia 10 maja 1945 r. do dnia 30 czerwca 1947 r., o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy.

2. W razie pisemnej rezygnacji osoby, o której mowa w ust. 1, z zaliczenia jej okresów, o których mowa w tym przepisie, Urząd może odstąpić od przeprowadzenia postępowania weryfikacyjnego.

§ 10. Decyzję o przywróceniu uprawnień kombatanckich podejmuje Kierownik Urzędu w wypadkach określonych w:

1) art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy -- na wniosek osoby pozbawionej uprawnień kombatanckich, po ustaleniu stanu faktycznego sprawy,

2) art. 21 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy -- po przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego:

a) na wniosek osoby, która przed podjęciem decyzji o pozbawieniu jej uprawnień kombatanckich posiadała uprawnienia kombatanckie z tytułów określonych w art. 1--4 ustawy oraz po przedstawieniu przez tę osobę dowodów, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy; w takim wypadku, przed podjęciem decyzji, Kierownik Urzędu zasięga opinii Komisji; przepis § 6 stosuje się odpowiednio,

b) na wniosek współmałżonka spełniającego warunki określone w art. 20 ust. 3 ustawy, niezależnie od tego, czy decyzja o pozbawieniu uprawnień kombatanckich dotyczyła kombatanta czy też współmałżonka; obowiązek przedstawienia dowodów, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy, ciąży na stronie postępowania,

3) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 68, poz. 436) -- z urzędu.

§ 11. Wniosek, o którym mowa w § 10 pkt 1 i 2, powinien określać osobę, której sprawa dotyczy, zawierać uzasadnienie wystąpienia o przywrócenie uprawnień kombatanckich i przedstawiać dowody stanowiące podstawę zasadności wniosku.

§ 12. W sprawach, o których mowa w § 10, stosuje się tryb określony w § 8.

§ 13. W wypadkach, o których mowa w § 10 pkt 1, Kierownik Urzędu, równocześnie z decyzją o przywróceniu uprawnień kombatanckich, potwierdza, uznany przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, okres pełnienia czynnej służby wojskowej nie wykraczający poza datę 30 czerwca 1947 r.

§ 14. W wypadkach, o których mowa w § 10 pkt 2, po przeprowadzeniu przez Urząd postępowania weryfikacyjnego, Kierownik Urzędu, wydając decyzję o przywróceniu uprawnień kombatanckich, potwierdza udowodnione tytuły i okresy działalności kombatanckiej, okresy działalności równorzędnej z działalnością kombatancką lub okresy doznawania represji.

§ 15. W wypadku pozbawienia uprawnień kombatanckich decyzją ostateczną Urząd wzywa osobę, której ta decyzja dotyczy, do zwrotu zaświadczenia lub legitymacji potwierdzających uprawnienia kombatanckie.

§ 16. O pozbawieniu lub przywróceniu uprawnień kombatanckich Urząd zawiadamia instytucje, które realizują te uprawnienia.

§ 17. W zakresie nie uregulowanym w rozporządzeniu stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 18. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dotyczących pozbawiania uprawnień kombatanckich oraz zasad przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień (Dz. U. Nr 16, poz. 63).

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz