Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1999 nr 18 poz. 159
Tytuł:Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających
Data ogłoszenia:1999-03-05
Data wejscia w życie:1999-03-11
Data ujednolicenia:2007-11-29

159

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 lutego 1999 r.

w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających.

Na podstawie art. 14 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, warunki i tryb:

1) przekazywania przez kierowników jednostek organizacyjnych służbom ochrony państwa informacji oraz udostępniania im dokumentów niezbędnych do stwierdzenia, czy osoba objęta postępowaniem sprawdzającym, zwana dalej „osobą sprawdzaną”, daje rękojmię zachowania tajemnicy,

2) udzielania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową oraz organy celne i kontroli skarbowej, zwanych dalej ,,służbami współdziałającymi", niezbędnej pomocy służbom ochrony państwa przy wykonywaniu czynności w ramach prowadzonych postępowań sprawdzających.

§ 2. Służba ochrony państwa zwraca się z pisemnym wnioskiem do kierowników jednostek organizacyjnych o przekazanie informacji oraz udostępnienie niezbędnych dokumentów w celu potwierdzenia danych:

1) o osobie sprawdzanej, wskazanych w pkt 1 ankiety bezpieczeństwa osobowego, zwanej dalej „ankietą”, stanowiącej załącznik nr 2 do ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95)

2) w zależności od potrzeb, pozostałych danych zawartych w ankiecie, z wyjątkiem wskazanych w pkt 31.

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 2, powinien zawierać:

1) określenie służby ochrony państwa prowadzącej postępowanie sprawdzające i występującej z wnioskiem,

2) datę i miejsce sporządzenia wniosku,

3) podstawę prawną,

4) niezbędne dane identyfikacyjne osoby, której wniosek dotyczy, w tym:

a) imię, nazwisko lub nazwisko rodowe,

b) imię ojca,

c) datę i miejsce urodzenia,

5) w zależności od potrzeb, dane dotyczące:

a) miejsca zamieszkania,

b) numeru i serii dowodu osobistego lub innego dokumentu, na podstawie którego można ustalić tożsamość,

c) obywatelstwa,

d) numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),

6) określenie dokumentów lub informacji potwierdzających dane, o których mowa w § 2,

7) imienną pieczęć i podpis właściwego funkcjonariusza lub żołnierza służby ochrony państwa kierującej wniosek.

§ 4.1. Przekazanie informacji oraz udostępnianie dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 6, polega na:

1) niezwłocznym przesłaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii niezbędnych dokumentów albo informacji określonych we wniosku,

2) udostępnieniu do wglądu, upoważnionemu funkcjonariuszowi lub żołnierzowi służby ochrony państwa, niezbędnych dokumentów w siedzibie jednostki organizacyjnej,

2. W celu uzyskania dostępu do dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, upoważniony funkcjonariusz lub żołnierz służby ochrony państwa jest obowiązany okazać:

1) imienne upoważnienie, wydane przez szefa służby ochrony państwa, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia,

2) legitymację służbową.

§ 5. Upoważnienie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się kierownikowi jednostki organizacyjnej, drugi włącza się do akt postępowania sprawdzającego.

§ 6. Służba ochrony państwa zwraca się, w ramach prowadzonego postępowania sprawdzającego, do służb współdziałających, z pisemnym wnioskiem o udzielenie niezbędnej pomocy w zakresie przeprowadzenia czynności określonych w art. 37 ust. 2 pkt 3, a w uzasadnionych przypadkach -- w art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95).

§ 7. Wniosek, o którym mowa w § 6, powinien zawierać:

1) określenie służby ochrony państwa prowadzącej postępowanie sprawdzające i występującej z wnioskiem,

2) datę i miejsce sporządzenia wniosku,

3) podstawę prawną,

4) niezbędne dane identyfikacyjne osoby, której wniosek dotyczy, określone w § 3 pkt 4 i 5,

5) określenie rodzaju i zakresu pomocy,

6) imienną pieczęć i podpis właściwego funkcjonariusza lub żołnierza służby ochrony państwa kierującej wniosek.

§ 8.1. Służba współdziałająca, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku określonego w § 7, jest obowiązana przeprowadzić czynności, których wniosek dotyczy, i udzielić pisemnej odpowiedzi służbie ochrony państwa.

2. W przypadku niemożności dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, służba współdziałająca informuje o tym niezwłocznie służbę ochrony państwa, określając termin, w którym czynności objęte wnioskiem mogą być przeprowadzone.

§ 9.1. Szef służby ochrony państwa zwraca się z wnioskiem do służby współdziałającej o pomoc związaną z przeprowadzeniem:

1) wywiadu w miejscu zamieszkania osoby sprawdzanej, w celu potwierdzenia danych zawartych w ankiecie,

2) rozmów z osobami wymienionymi w pkt 31 ankiety, w celu potwierdzenia tożsamości osoby sprawdzanej.

Przepis § 7 stosuje się odpowiednio.

2. Służba współdziałająca niezwłocznie potwierdza przyjęcie wniosku, o którym mowa w ust. 1, i informuje o możliwości, proponowanym terminie i zakresie udzielenia pomocy służbie ochrony państwa.

§ 10. Do składania, przekazywania i udostępniania odpowiednio wniosków, informacji i dokumentów, w zakresie i trybie określonym w rozporządzeniu, mogą być wykorzystywane systemy i sieci teleinformatyczne służące do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania i przekazywania informacji niejawnych.

§ 11. Korespondencję i dokumentację uzyskaną przez służbę ochrony państwa od kierowników jednostek organizacyjnych oraz służb współdziałających m w toku postępowania sprawdzającego włącza się do akt postępowania sprawdzającego.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. J. Tomaszewski

Załącznik 1