Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2002 nr 5 poz. 52
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych
Data ogłoszenia:2002-01-22
Data wejscia w życie:2002-02-06
Data ujednolicenia:2006-03-17

52

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 10 stycznia 2002 r.

w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych.

Na podstawie art. 79a ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy rozporządzenia określają wysokość opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego ten wpis.

§ 2. 1. Za dokonanie wpisu na listę rzeczoznawców samochodowych pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.

2. Wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2002 r. (poz. 52)

Załącznik 1