Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2002 nr 69 poz. 640
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy
Data ogłoszenia:2002-06-07
Data wejscia w życie:2002-06-22
Data ujednolicenia:2004-12-31

640

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 29 kwietnia 2002 r.

w sprawie wymiany praw jazdy.

Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i terminy wymiany praw jazdy i innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami lub potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kierujących pojazdami, zwanych dalej „dokumentami", oraz wysokość opłat za ich wymianę.

§ 2. 1. Wymiany dokumentów, o których mowa w § 1, dokonuje organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami, na wniosek osoby uprawnionej do kierowania pojazdami złożony na druku, którego wzór określają przepisy w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

2. Okres od dnia złożenia wniosku do dnia wydania nowego dokumentu nie może być dłuższy niż 30 dni.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba dołącza:

1) wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka zamieszczona jest w innym dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,

2) kserokopię dokumentu podlegającego wymianie,

3) dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentu oraz opłaty ewidencyjnej.

4. Nowy dokument wydaje się po unieważnieniu dotychczasowego dokumentu przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2. Unieważniony dokument zwraca się jego posiadaczowi.

§ 3. Opłatę za wymianę dokumentów, o których mowa w § 1, ustala się w wysokości opłat za wydanie dokumentów określonych w przepisach w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach.

§ 4. 1. W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych (Dz. U. z 1954 r. Nr 3, poz. 6) wymienia się:

1) pozwolenie kategorii I - na prawo jazdy kategorii B, C, D, T, B+E, C+E i D+E,

2) pozwolenie kategorii II - na prawo jazdy kategorii B, C, D, T, B+E i C+E,

3) pozwolenie kategorii III - na prawo jazdy kategorii B, C, T, B+E i C+E,

4) pozwolenie kategorii amatorskiej - na prawo jazdy kategorii B,

5) pozwolenie kategorii motocyklowej - na prawo jazdy kategorii A,

6) pozwolenie kategorii ciągnikowej - na prawo jazdy kategorii T,

7) pozwolenie kategorii trolejbusowej - na prawo jazdy kategorii D z ograniczeniem do kierowania trolejbusami.

2. W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 295) wymienia się:

1) prawo jazdy kategorii I - na prawo jazdy kategorii B, C, D, T, B+E, C+E i D+E,

2) prawo jazdy kategorii II - na prawo jazdy kategorii B, C, T, B+E i C+E,

3) prawo jazdy kategorii III - na prawo jazdy kategorii B,

4) prawo jazdy kategorii IV - na prawo jazdy kategorii A i B1,

5) prawo jazdy kategorii Va - na prawo jazdy kategorii T z ograniczeniem do kierowania pojazdem wolnobieżnym,

6) prawo jazdy kategorii Vb - na prawo jazdy kategorii A i B,

7) prawo jazdy kategorii ciągnikowej - na prawo jazdy kategorii T.

3. W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 27, poz. 183, z 1972 r. Nr 55, poz. 382 i z 1974 r. Nr 23, poz. 140) dotychczasowe prawa jazdy wymienia się zgodnie z posiadaną kategorią, z tym że:

1) prawo jazdy kategorii A wymienia się na prawo jazdy kategorii A i B1,

2) prawo jazdy kategorii trolejbusowej wymienia się na prawo jazdy kategorii D z ograniczeniem do kierowania trolejbusami,

3) prawo jazdy kategorii M wymienia się na prawo jazdy kategorii T z ograniczeniem do kierowania pojazdem wolnobieżnym,

z zastrzeżeniem ust. 6.

4. W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995 r. Nr 104, poz. 515) dotychczasowe prawa jazdy wymienia się zgodnie z posiadaną kategorią, z tym że:

1) prawo jazdy kategorii trolejbusowej wymienia się na prawo jazdy kategorii D z ograniczeniem do kierowania trolejbusami,

2) prawo jazdy kategorii M wymienia się na prawo jazdy kategorii T z ograniczeniem do kierowania pojazdem wolnobieżnym,

z zastrzeżeniem ust. 6.

5. W zakresie pozwoleń na prowadzenie tramwajów, wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów, dokumenty te wymienia się na pozwolenia do kierowania tramwajem bez uwzględnienia dotychczasowych ograniczeń w zakresie typu i rodzaju kierowanego tramwaju.

6. Prawo jazdy kategorii C wraz z kategorią D i E, wydane na podstawie przepisów określonych w ust. 3 i 4, wymienia się również na prawo jazdy kategorii C+E, przy czym datą uzyskania uprawnienia tej kategorii jest:

1) dzień 1 października 1991 r. - gdy oba uprawnienia zostały uzyskane przed tą datą,

2) data najpóźniej uzyskanego uprawnienia - gdy jedno z nich lub oba zostały uzyskane po dniu 1 października 1991 r.

§ 5. 1. W wydanych w drodze wymiany dokumentach uwzględnia się ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu, przy zastosowaniu liczbowego ich oznaczenia w postaci kodu określonego przepisami w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

2. Przy wymianie dokumentów stosuje się zasady i tryb postępowania określone w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 6. 1. Ustala się następujące terminy wymiany dokumentów, o których mowa w § 4:

1) w ust. 3 - do dnia 31 marca 2003 r .,

2) w ust. 4:

a) wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 1984 r. do dnia 30 kwietnia 1993 r. - do dnia 30 kwietnia 2005 r.,

b) wydanych w okresie od dnia 1 maja 1993 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. - do dnia 30 czerwca 2006 r.,

c) wydanych po dniu 1 lipca 1999 r. - do dnia 30 czerwca 2006 r.

2. Świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995 r. Nr 104, poz. 515) wymienia się do dnia 31 grudnia 2002 r.

§ 7. Dokumenty podlegające wymianie tracą ważność po upływie ustalonych w § 6 terminów.

§ 8. Dokumenty, o których mowa w § 4 i 6 ust. 2, niewymienione w terminach określonych w § 6 niniejszego rozporządzenia, oraz w § 6 pkt 1 i 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 9, podlegają wymianie w dowolnym czasie na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. Nr 39, poz. 459 i Nr 55, poz. 663 oraz z 2001 r. Nr 70, poz. 732, Nr 87, poz. 959 i Nr 150, poz. 1683).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol