Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P
sygnaturaopispublikacja
P 8/04 Wyrok z dnia 2004-10-18
konstytucyjność przepisów Prawa upadłościowego z 1934 r. dotyczących odwoływania syndyka masy upadłościowej
Z.U. 2004 / 9A / 92
P 7/04 Wyrok z dnia 2005-05-30
Świadczenia pracownicze
Z.U. 2005 / 5A / 53
P 6/04 Wyrok z dnia 2005-05-17
Opłaty za czynności komornika
Z.U. 2005 / 5A / 50
P 5/04 Wyrok z dnia 2005-03-21
Ustrój miasta stołecznego Warszawy
Z.U. 2005 / 3A / 26
P 4/04 Wyrok z dnia 2004-09-07
konstytucyjność przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących możliwości zwolnienia z kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym
Z.U. 2004 / 8A / 81
P 3/04 Wyrok z dnia 2005-04-26
Zróżnicowanie ubezpieczonych przy przechodzeniu na emeryturę
Z.U. 2005 / 4A / 41
P 20/04 Wyrok z dnia 2005-11-07
Przeniesienie sędziego NSA na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego
Z.U. 2005 / 10A / 111
P 2/04 Wyrok z dnia 2004-07-28
konstytucyjność przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących zakazu podnoszenia zarzutu potrącenia w postępowaniu uproszczonym
Z.U. 2004 / 7A / 72
P 19/04 Wyrok z dnia 2007-07-17
Wygaśnięcie mandatu radnego i możliwość zaskarżenia zarządzenia zastępczego wojewody
Z.U. 2007 / 7A / 78
P 18/04 Wyrok z dnia 2005-09-05
Przekroczenie terminu na wniesienie powództwa do sądu powszechnego
Z.U. 2005 / 8A / 88
P 17/04 Wyrok z dnia 2005-09-08
Prawo nauczyciela placówki niepublicznej do wcześniejszej emerytury
Z.U. 2005 / 8A / 90
P 16/04 Wyrok z dnia 2005-11-29
Wybór ławników
Z.U. 2005 / 10A / 119
P 15/04 Wyrok z dnia 2005-03-08
Ustawa o pomocy społecznej
Z.U. 2005 / 3A / 21
P 14/04 Postanowienie z dnia 2005-05-30
Z.U. 2005 / 5A / 60
P 13/04 Wyrok z dnia 2005-10-24
Ustalenie wysokości świadczeń emerytalnych
Z.U. 2005 / 9A / 102
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  • Adres publikacyjny: