Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P
sygnaturaopispublikacja
P 18/03 Wyrok z dnia 2005-06-14
Umorzenie kredytu studenckiego
Z.U. 2005 / 6A / 63
P 17/03 Wyrok z dnia 2004-06-14
konstytucyjność art. 32 ust. 2 - 4a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Z.U. 2004 / 6A / 57
P 16/03 Postanowienie z dnia 2004-04-27
Z.U. 2004 / 4A / 36
P 15/03 Wyrok z dnia 2004-11-23
konstytucyjność art. 10 ust. 3 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, dotyczącego nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Z.U. 2004 / 10A / 108
P 14/03 Wyrok z dnia 2004-07-06
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy nowelizującej ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji
Z.U. 2004 / 7A / 62
P 11/03 Wyrok z dnia 2005-07-12
Kasy rejestrujące
Z.U. 2005 / 7A / 80
P 10/03 Wyrok z dnia 2005-11-21
Ustalanie wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań
Z.U. 2005 / 10A / 116
P 1/03 Wyrok z dnia 2003-06-30
konstytucyjność rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego właściwości sądów w sprawach czynów karalnych z prawa prasowego oraz prawa autorskiego
Z.U. 2003 / 6A / 56
P 9/02 Wyrok z dnia 2003-12-09
zgodność z Konstytucją pominięcia w art. 91 ust. 1 zd. 2 ustawy o samorządzie gminnym słów "podjętej w sprawie z zakresu administracji publicznej"
Z.U. 2003 / 9A / 100
P 8/02 Postanowienie z dnia 2002-10-01
Z.U. 2002 / 5A / 70
P 7/02 Wyrok z dnia 2003-04-07
zgodność art. 32 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych z art. 32 Konstytucji
Z.U. 2003 / 4A / 29
P 6/02 Wyrok z dnia 2002-12-10
konstytucyjność przepisów dotyczących trybu wprowadzania i ustalania sposobu pobierania opłat za parkowanie
Z.U. 2002 / 7A / 91
P 32/02 Postanowienie z dnia 2004-12-14
Z.U. 2004 / 11A / 123
P 31/02 Wyrok z dnia 2003-07-01
konstytucyjność przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego zawężających krąg osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy
Z.U. 2003 / 6A / 58
P 3/02 Postanowienie z dnia 2002-03-26
Z.U. 2002 / 2A / 22
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
  • Adres publikacyjny: