Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P
sygnaturaopispublikacja
P 27/02 Wyrok z dnia 2003-07-02
konstytucyjność art. 23 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia
Z.U. 2003 / 6A / 59
P 26/02 Postanowienie z dnia 2003-07-28
Z.U. 2003 / 6A / 73
P 25/02 Wyrok z dnia 2005-06-21
Przymusowy wykup akcji
Z.U. 2005 / 6A / 65
P 24/02 Wyrok z dnia 2003-06-17
konstytucyjność art. 4 ust 5 ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Z.U. 2003 / 6A / 55
P 22/02 Postanowienie z dnia 2004-07-07
Z.U. 2004 / 7A / 76
P 21/02 Postanowienie z dnia 2003-10-22
Z.U. 2003 / 8A / 90
P 21/02 Wyrok z dnia 2004-02-18
konstytucyjność przepisów dotyczących naboru na aplikację adwokacką i radcowską
Z.U. 2004 / 2A / 9
P 20/02 Wyrok z dnia 2004-06-29
konstytucyjność niektórych przepisów Prawa przewozowego oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 9 kwietnia 1999 r.
Z.U. 2004 / 6A / 61
P 18/02 Postanowienie z dnia 2003-01-29
Z.U. 2003 / 1A / 9
P 17/02 Postanowienie z dnia 2004-09-01
Z.U. 2004 / 8A / 85
P 15/02 Wyrok z dnia 2005-01-13
Prowadzenie gier na automatach
Z.U. 2005 / 1A / 4
P 13/02 Wyrok z dnia 2002-12-03
konstytucyjność przepisów regulujących zagadnienia związane z ulgami budowlanymi
Z.U. 2002 / 7A / 90
P 12/02 Wyrok z dnia 2003-02-11
zgodność z Konstytucją i ustawami przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 3 listopada 1992 roku w sprawie służby zastępczej
Z.U. 2003 / 2A / 10
P 11/02 Wyrok z dnia 2003-02-19
konstytucyjność przepisów dotyczących wyjątku od ogólnego terminu do wniesienia kasacji
Z.U. 2003 / 2A / 12
P 10/02 Wyrok z dnia 2003-07-08
zgodności art. 54 kodeksu wykroczeń z art. 42 ust. 1 Konstytucji
Z.U. 2003 / 6A / 62
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
  • Adres publikacyjny: