Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P
sygnaturaopispublikacja
P 9/01 Wyrok z dnia 2002-03-12
konstytucyjność przepisów kodeksu postępowania cywilnego ustanawiających obowiązek wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na urzędowym formularzu oraz określające skutki niedopełnienia tego obowiązku
Z.U. 2002 / 2A / 14
P 8/01 Postanowienie z dnia 2001-11-29
Z.U. 2001 / 8 / 268
P 7/01 Wyrok z dnia 2002-11-05
Z.U. 2002 / 6A / 80
P 6/01 Wyrok z dnia 2001-11-08
konstytucyjność przepisu, który nie przyznaje osobie skierowanej na przymusowe leczenie odwykowe prawa złożenia do sądu wniosku o zmianę zakładu leczenia odwykowego
Z.U. 2001 / 8 / 248
P 5/01 Wyrok z dnia 2002-04-24
konstytucyjność przepisu różnicującego zasady wypłaty odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy przez uspołecznione i nieuspołecznione zakłady pracy
Z.U. 2002 / 3A / 28
P 4/01 Wyrok z dnia 2002-07-09
Z.U. 2002 / 4A / 52
P 3/01 Wyrok z dnia 2001-09-06
konstytucyjność wyłączenia możliwości zwrotu kosztów postępowania w postępowaniu administracyjno-celnym
Z.U. 2001 / 6 / 163
P 21/01 Wyrok z dnia 2003-05-06
konstytucyjność rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych
Z.U. 2003 / 5A / 37
P 2/01 Wyrok z dnia 2001-11-12
konstytucyjność przepisów określających roczny termin do pobrania świadczenia emerytalnego po zmarłym
Z.U. 2001 / 8 / 249
P 19/01 Wyrok z dnia 2002-10-29
Z.U. 2002 / 5A / 67
P 14/01 Wyrok z dnia 2003-03-24
konstytucyjność przepisów normujących konieczność zachowania wymaganej prawem odległości od obszaru kolejowego
Z.U. 2003 / 3A / 22
P 13/01 Wyrok z dnia 2002-06-12
konstytucyjność przepisów regulujących zasady postępowania odwoławczego przed sądem od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Z.U. 2002 / 4A / 42
P 12/01 Wyrok z dnia 2002-07-04
konstytucyjność przepisu regulującego zasady odpowiedzialności osób zobowiązanych do zgłoszenia wniosku o upadłość
Z.U. 2002 / 4A / 50
P 11/01 Wyrok z dnia 2002-07-02
zgodność z prawem budowlanym przepisów dotyczących warunków technicznych budynków
Z.U. 2002 / 4A / 47
P 10/01 Wyrok z dnia 2002-05-28
konstytucyjność przepisu wskazującego pracowników uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji "Telekomunikacji Polskiej" S.A.
Z.U. 2002 / 3A / 35
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  • Adres publikacyjny: