Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi ubezpieczeniowe
numer data wpisu postanowienie branża
1311 2008-01-24 Sygn. akt XVII AmC 68/06
"Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia"
Usługi ubezpieczeniowe
1310 2008-01-24 Sygn. akt XVII AmC 68/06
"W przypadku, gdy Warta wypłaciła odszkodowanie za szkodę polegającą na zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a przed jego naprawieniem nastąpiła ponowna szkoda obejmująca ten sam przedmiot ubezpieczenia,...
Usługi ubezpieczeniowe
1309 2008-01-24 Sygn. akt XVII AmC 68/06
"W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczy...
Usługi ubezpieczeniowe
1308 2008-01-24 Sygn. akt XVII AmC 68/06
"Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana przez każdą ze stron w drodze pisemnego miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez Wartę odmowy wypłaty odszkodowania"
Usługi ubezpieczeniowe
1307 2008-01-24 Sygn. akt XVII AmC 68/06
"Zwrot składki nie przysługuje, jeśli Warta wypłaciła ubezpieczonemu odszkodowanie bądź może być zobowiązana do wypłaty odszkodowania"
Usługi ubezpieczeniowe
1306 2008-01-24 Sygn. akt XVII AmC 68/06
"Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana w drodze pisemnego miesięcznego wypowiedzenia przez każdą ze stron umowy w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez Wartę odmowy wypłaty odszkodowania"
Usługi ubezpieczeniowe
1305 2008-01-24 Sygn. akt XVII AmC 68/06
"W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia nastąpi zwrot części składki z potrąceniem kosztów manipulacyjnych wynoszących 10% wysokości zwracanej składki - nie więcej niż 200 złotych"
Usługi ubezpieczeniowe
1291 2007-12-20 Sygn. akt XVII Amc 123/07
"Compensa nie odpowiada za szkody powstałe w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody"
Usługi ubezpieczeniowe
1265 2007-09-17 Sygn. akt XVII AmC 147/05
"Wycena kosztów naprawy obejmuje: a) koszt robocizny ustalony wg wartości netto (bez uwzględnienia podatku) w oparciu o: - naprawcze normy czasowe określone przez producenta pojazdu lub inne, uznane przez Uniqa TU S.A, -...
Usługi ubezpieczeniowe
1264 2007-09-12 Sygn. akt XVII AmC 103/07
"Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny jest to pojazd: wprowadzony do kraju z zachowaniem obowiązku określonego w punkcie 1, lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie, danych...
Usługi ubezpieczeniowe
1244 2007-09-03 Sygn. akt XVII AmC 74/07
"Jeżeli została udzielona zniżka składki z tytułu zastosowania zabezpieczeń antywłamaniowych, a zabezpieczenie to w momencie powstania szkody (...) nie zadziałało (...), Ubezpieczyciel może zmniejszyć odszkodowanie o procent...
Usługi ubezpieczeniowe
1243 2007-09-03 Sygn. akt XVII AmC 74/07
"Zwrot składki za nie wykorzystany okres ubezpieczenia nastąpi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% zwracanej składki"
Usługi ubezpieczeniowe
1242 2007-09-03 Sygn. akt XVII AmC 74/07
"Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nastąpi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% zwracanej składki"
Usługi ubezpieczeniowe
1241 2007-09-03 Sygn. akt XVII AmC 74/07
"W razie odstąpienia od umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie lub jest zobowiązany do...
Usługi ubezpieczeniowe
1240 2007-09-03 Sygn. akt XVII AmC 74/07
"W razie wypowiedzenia umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowania lub jest zobowiązany do...
Usługi ubezpieczeniowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • Adres publikacyjny: