Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi ubezpieczeniowe
numer data wpisu postanowienie branża
3177 2012-05-15 XVII AmC 342/10
"PZU Życie SA ma prawo w każdej chwili dokonać zmiany świadczeniodawcy"
Usługi ubezpieczeniowe
3068 2012-04-17 XVII AmC 977/11
"Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora"
Usługi ubezpieczeniowe
3067 2012-04-17 XVII AmC 976/11
"Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie lub zakończenie Promocji przed terminem bez podania przyczyny"
Usługi ubezpieczeniowe
3066 2012-04-17 XVII AmC 975/11
"Organizator nie odpowiada za niewykonanie postanowień Regulaminu z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w tym awarii technicznych i niedostępności serwisu internetowego"
Usługi ubezpieczeniowe
3035 2012-04-11 XVII AmC 37/10
"Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: (...) w pojeździe wprowadzonym nielegalnie na obszar celny Unii Europejskiej tj. wówczas, gdy pojazd nie został dostarczony lub zgłoszony do miejsca kontroli celnej albo w zgłoszeniu celnym...
Usługi ubezpieczeniowe
2603 2011-10-11 XVII AmC 2050/09
"Jeżeli Ubezpieczający wpłaci wszystkie zaległe Składki ubezpieczeniowe w terminie do 90 dni licząc od dnia powstania zaległości, Towarzystwo od dnia następnego po dniu uzupełnienia zaległej Skladki wznowi pełną...
Usługi ubezpieczeniowe
2561 2011-09-21 XVII AmC 2058/09
"(...) Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony zmieni adres zamieszkania bądź siedziby i nie zawiadomi o tym PZU SA, skierowane pod ostatnio znany adres pismo PZU SA uważa się za skutecznie doręczone"
Usługi ubezpieczeniowe
2560 2011-09-21 XVII AmC 1509/10
"1. TUiR WARTA S.A. nie odpowiada za szkody: 5) powstałe w czasie ruchu pojazdu, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a w przypadku pojazdów podlegających rejestracji-gdy w chwili zaistnienia szkody pojazd nie był...
Usługi ubezpieczeniowe
2559 2011-09-21 XVII AmC 1874/09
"[...] Jeżeli Ubezpieczający, Uposażony, lub inny adresat korespondencji zmienił adres korespondencyjny i nie powiadomił o tym Ubezpieczyciela w formie wskazanej w ust.1, to przyjmuje się, że Ubezpieczyciel przekazał...
Usługi ubezpieczeniowe
2522 2011-09-19 XVII AmC 144/10
"Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego Osoba ubezpieczona poniosła śmierć, został spowodowany lub miał miejsce w bezpośrednim następstwie uprawiania przez Osobę ubezpieczoną...
Usługi ubezpieczeniowe
2311 2011-06-10 XVII AmC 1874/09
"[...] Jeżeli Ubezpieczający, Uposażony, lub inny adresat korespondencji zmienił adres korespondencyjny i nie powiadomił o tym Ubezpieczyciela w formie wskazanej w ust. 1, to przyjmuje się, że Ubezpieczyciel przekazał...
Usługi ubezpieczeniowe
2305 2011-05-13 XVII AmC 1667/09
"Pisma towarzystwa skierowane pod ostatni znany towarzystwu adres ubezpieczającego, uczestnika, uposażonego, uposażonego zastępczego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia, uważa się za doręczone po upływie trzydziestu...
Usługi ubezpieczeniowe
2161 2011-02-04 VI ACa 1175/09
"Opłata likwidacyjna (koszt wykupu środków zgromadzonych na ORJU składek regularnych) - przy dokonaniu całkowitego lub częściowego wykupu certyfikatu ubezpieczeniowego - 100% jeżeli składki regularne były łącznie opłacane...
Usługi ubezpieczeniowe
2035 2010-09-27 XVII AmC 824/09
"Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sąd powszechny RP wg siedziby STU Ergo Hestia S.A. w Sopocie"
Usługi ubezpieczeniowe
2013 2010-09-01 XVII AmC 155/08
"9. Ubezpieczyciel ma prawo do potrącenia z odszkodowania rat składki jeszcze nie wymagalnych niezależnie od tego, którego rodzaju ubezpieczenia dotyczy wypłata"
Usługi ubezpieczeniowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • Adres publikacyjny: