Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi ubezpieczeniowe
numer data wpisu postanowienie branża
1426 2008-05-27 Sygn. akt XVII AmC 86/06
"Ograniczenia odpowiedzialności. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: wynikłe z powodu działania hałasu, wibracji, ciepła, wody, zagrzybienia lub innych podobnych czynników. "
Usługi ubezpieczeniowe
1425 2008-05-27 Sygn. akt XVII AmC 86/06
"Oszkodowania i rekompensaty z innych źródeł. Wysokość odszkodowania ulega pomniejszeniu o odszkodowania i rekompensaty przysługujące osobom poszkodowanym z innych źródeł. "
Usługi ubezpieczeniowe
1424 2008-05-27 Sygn. akt XVII AmC 86/06
"Ubezpieczonemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia pod warunkiem, że UNIQA TU S.A. nie wypłaciło odszkodowania i nie będzie zobowiązane do wypłacenia odszkodowania z tytułu zawartej umowy."
Usługi ubezpieczeniowe
1423 2008-05-27 Sygn. akt XVII AmC 86/06
"W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie nastąpiło...
Usługi ubezpieczeniowe
1368 2008-04-07 Sygn. akt XVII AmC 42/06
"Po wystąpieniu szkody każda ze stron ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy jest dopuszczalne tylko w ciągu 30 dni od dnia wypłaty...
Usługi ubezpieczeniowe
1367 2008-04-07 Sygn. akt XVII AmC 42/06
"Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie ubezpieczenia zaistniało zdarzenie, w związku z którym Allianz Polska wypłaciło lub jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania"
Usługi ubezpieczeniowe
1358 2008-03-14 Sygn. akt XVII AmC 30/06
"W razie niedopełnienia przez ubezpieczającego któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości."
Usługi ubezpieczeniowe
1324 2008-02-14 Sygn. akt XVII AmC 16/06
"Wiek osoby liczony jest na ostatni dzień roku, na który przypada data urodzenia."
Usługi ubezpieczeniowe
1323 2008-02-12 Sygn. akt XVII AmC 102/07
"W odniesieniu do skutków prawnych niezapłacenia kolejnej raty składki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 2."
Usługi ubezpieczeniowe
1322 2008-02-12 Sygn. akt XVII AmC 102/07
"Jeżeli zapłata składki lub jej pierwszej raty została odroczona w stosunku do początku okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, niezapłacenie składki lub...
Usługi ubezpieczeniowe
1316 2008-01-24 Sygn. akt XVII AmC 68/06
"W przypadku, gdy ubezpieczający dowiedział się o osobie sprawcy rabunku lub miejscu znajdowania się utraconych przedmiotów codziennego użytku, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz Wartę i dążyć do...
Usługi ubezpieczeniowe
1315 2008-01-24 Sygn. akt XVII AmC 68/06
"Warta nie odpowiada za szkody (...) zaistniałe w sytuacji, gdy poszkodowany był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających"
Usługi ubezpieczeniowe
1314 2008-01-24 Sygn. akt XVII AmC 68/06
"W przypadku, gdy Warta wypłaciła odszkodowanie za szkodę polegającą na uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a przed jego naprawieniem nastąpiła ponowna szkoda obejmująca ten sam przedmiot ubezpieczenia, odszkodowanie wypłaca...
Usługi ubezpieczeniowe
1313 2008-01-24 Sygn. akt XVII AmC 68/06
"W przypadku, gdy ubezpieczający dowiedział się o osobie sprawcy szkody lub miejscu znajdowania się utraconych ruchomości domowych, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz Wartę i dążyć do ich odzyskania"
Usługi ubezpieczeniowe
1312 2008-01-24 Sygn. akt XVII AmC 68/06
"Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana (...) przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez Wartę odmowy wypłaty odszkodowania (...)"
Usługi ubezpieczeniowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • Adres publikacyjny: