Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi ubezpieczeniowe
numer data wpisu postanowienie branża
1682 2009-09-28 Sygn. akt XVII AmC 90/06
"Wypłata świadczenia z tytułu niniejszej opcji dodatkowej powoduje zakończenie Umowy ubezpieczenia i wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej."
Usługi ubezpieczeniowe
1654 2009-07-29 Sygn. akt XVII AmC 252/08
"Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w okolicznościach innych, niż podano w zgłoszeniu szkody."
Usługi ubezpieczeniowe
1652 2009-07-22 Sygn. akt XVII AmC 48/08
"Koszt części zamiennych z uwzględnieniem procentowo ustalonego rynkowego ubytku wartości części - nie przekraczającego procentowo ustalonego poziomu ubytku wartości rynkowej pojazdu ustalonego przez TUiR Warta S.A. -...
Usługi ubezpieczeniowe
1583 2009-03-30 Sygn. akt XVII AmC 83/06
"Wysokość odszkodowania pomniejsza się o procent udzielonej zniżki za zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, jeżeli nie zadziałały one w momencie zajścia zdarzenia, które spowodowało szkodę."
Usługi ubezpieczeniowe
1582 2009-03-30 Sygn. akt XVII AmC 83/06
"W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, jeżeli w okresie ubezpieczenia nie nastąpiła...
Usługi ubezpieczeniowe
1581 2009-03-30 Sygn. akt XVII AmC 83/06
"W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, jeżeli w okresie ubezpieczenia nie nastąpiła...
Usługi ubezpieczeniowe
1529 2008-11-27 Sygn. akt XVII AmC 45/04
"W braku zapisu na sąd polubowny spory wynikające z umowy ubezpieczenia rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby ubezpieczyciela."
Usługi ubezpieczeniowe
1514 2008-11-03 Sygn. akt XVII AmC 85/07
"W razie kradzieży (zaginięcia) pojazdu, Cigna Stu S.A. ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu na dzień ustalania odszkodowania."
Usługi ubezpieczeniowe
1508 2008-10-06 Sygn. akt XVII AmC 308/07
"W przypadku utraty dokumentów określonych w ust. 3 i 4, zgubienia, wymiany lub dorobienia kluczyków do pojazdu, wymiany zamków, Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt w biurze najbliższej jednostki...
Usługi ubezpieczeniowe
1492 2008-09-02 Sygn. akt XVII AmC 78/07
"Link 4 jest uprawniony do stosownego zmniejszenia odszkodowania lub odmowy wypłaty w całości, jeśli kierowca ubezpieczonego samochodu, ubezpieczony lub osoba działająca w jego imieniu, odstąpi od określonych w par. 19 wymogów,...
Usługi ubezpieczeniowe
1463 2008-07-09 Sygn. akt XVII AmC 38/06
"W odniesieniu do skutków prawnych niezapłacenia kolejnej raty składki w terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust.2"
Usługi ubezpieczeniowe
1462 2008-07-09 Sygn. akt XVII AmC 38/06
"Jeżeli zapłata składki lub jej pierwszej raty została odroczona w stosunku do początku okresu ubezpieczenia, a ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, niezapłacenie składki lub...
Usługi ubezpieczeniowe
1450 2008-07-01 Sygn. akt XVII AmC 2/05
"Składkę podlegającą zwrotowi pomniejsza się o 10%. Pomniejszenia o 10% nie stosuje się jeżeli składka podlegająca zwrotowi zostaje zaliczona na poczet kolejnej umowy ubezpieczenia autocasco lub w przypadku gdy właściciel...
Usługi ubezpieczeniowe
1428 2008-05-27 Sygn. akt XVII AmC 86/06
"W przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną, osoby objęte ochroną ubezpieczeniową obowiązane są: (...) najpóźniej w terminie trzech dni od powstania szkody lub uzyskania o niej informacji powiadomić UNIQA TU S.A. o jej...
Usługi ubezpieczeniowe
1427 2008-05-27 Sygn. akt XVII AmC 86/06
"Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia, zwrotowi podlega różnica pomiędzy składką pobraną a składką należną za wykorzystany okres ubezpieczenia, zwiększoną o koszty poniesione przez UNIQA TU...
Usługi ubezpieczeniowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • Adres publikacyjny: