Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi ubezpieczeniowe
numer data wpisu postanowienie branża
2012 2010-09-01 XVII AmC 155/08
"7. Ustalenie wartości szkody (w przypadku wybrania wariantu kosztorysowego) następuje na podstawie wyceny dokonanej przez ubezpieczyciela. Wyceny dokonuje się w oparciu o zasady systemu Audatex (bez uwzględnienia podatku VAT)"
Usługi ubezpieczeniowe
2011 2010-09-01 XVII AmC 155/08
"6. Niezależnie od obowiazków określonych w §§ 19-22 w ubezpieczeniu autocasco do obowiązków ubezpieczającego należy: 5)...
Usługi ubezpieczeniowe
2010 2010-09-01 XVII AmC 155/08
"4. Ubezpieczenie nie obejmuje także szkód powstałych w okolicznościach innych niż określone w zgłaszaniu szkody dokonanym w Towarzystwie"
Usługi ubezpieczeniowe
2009 2010-09-01 XVII AmC 155/08
"3.Ubezpieczenie nie obejmuje także szkód powstałych: w wyniku kradzieży radia lub radioodtwarzacza z odejmowanym panelem czołowym gdy ubezpieczający nie może przedstawić tego panela towarzystwu"
Usługi ubezpieczeniowe
2008 2010-09-01 XVII AmC 155/08
"2.Ubezpieczenie nie obejmuje także szkód powstałych w pojeździe, którego kierujący w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości lub stanie wskazującycm na spożycie alkoholu, był pod wpływem narkotyków, środków...
Usługi ubezpieczeniowe
2007 2010-09-01 XVII AmC 155/08
"1. Ubezpieczenie nie obejmuje także szkód powstałych w wyniku kradzieży pojazdu lub jego części albo użycia pojazdu bez zgody właściciela, jeżeli: a) w chwili dokonania kradzieży pojazd nie był należycie zabezpieczony (...)...
Usługi ubezpieczeniowe
2001 2010-08-23 XVII AmC 300/07
"1. W razie powstania szkody polegającej na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu (wyposażenia dodatkowego) ubezpieczyciel ustala w ocenie technicznej: 1. zakres uszkodzeń, których powstanie pozostaje w związku przyczynowym ze...
Usługi ubezpieczeniowe
1749 2009-11-18 Sygn. akt XVII AmC 111/07
"Wartość wykupu jest to procent rezerwy matematycznej przypadającej na daną umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głownej, zgodnie z poniższą tabelą: - Liczba pełnych lat polisowych, za które...
Usługi ubezpieczeniowe
1719 2009-10-30 Sygn. akt XVII AmC 249/08
"Nie odpowiadamy również za szkody, jeżeli doszło do niej w innych okolicznościach niż podano przy jej zgłoszeniu."
Usługi ubezpieczeniowe
1716 2009-10-30 Sygn. akt XVII AmC 117/03
"W przypadku opisanym w pkt e) Towarzystwo na życzenie Ubezpieczonego zwróci składkę w wysokości proporcjonalnej do okresu odbywania przezeń służby wojskowej."
Usługi ubezpieczeniowe
1715 2009-10-30 Sygn. akt XVII AmC 117/03
"Bez względu na postanowienia umowy ubezpieczenia dotyczące wieku Ubezpieczonego, zawarcie niniejszej umowy dodatkowej po dniu 60-tych urodzin Ubezpieczonego jest bezskuteczne i nie rodzi żadnych zobowiązań Towarzystwa, z...
Usługi ubezpieczeniowe
1714 2009-10-30 Sygn. akt XVII AmC 117/03
"Bez względu na postanowienia umowy ubezpieczenia dotyczące wieku Ubezpieczonego, zawarcie niniejszej umowy dodatkowej po dniu sześćdziesiątych pierwszych (61) urodzin Ubezpieczonego lub objętego niniejszą umową dodatkową jego...
Usługi ubezpieczeniowe
1713 2009-10-30 Sygn. akt XVII AmC 117/03
"Jeżeli niniejsza umowa dodatkowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana w inny sposób, obowiązek opłacania składek ustaje i Towarzystwo nie ponosi z jej tytułu żadnej odpowiedzialności z wyjątkiem ewentualnego zwrotu części...
Usługi ubezpieczeniowe
1712 2009-10-30 Sygn. akt XVII AmC 117/03
"Wypłata nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne powstały bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo: (...) b) w wyniku podróży łodzią podwodną, lotu samolotem lub jakimkolwiek powietrznym środkiem transportu...
Usługi ubezpieczeniowe
1711 2009-10-30 Sygn. akt XVII AmC 117/03
"Zawiadomienia, oświadczenia i wnioski Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego związane z umową winny być doręczone na piśmie za potwierdzeniem odbioru w Biurze Głównym Towarzystwa lub listem poleconym na jego adres....
Usługi ubezpieczeniowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • Adres publikacyjny: