Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi ubezpieczeniowe
numer data wpisu postanowienie branża
3461 2012-08-01 XVII AmC 145/10
"W przypadku, gdy na rzecz ubezpieczonego zawarta została i w tym samym czasie obowiązuje więcej niż jedna umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 9, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność i wypłaca świadczenie wyłącznie na...
Usługi ubezpieczeniowe
3460 2012-08-01 Sygn. Akt XVII AmC 145/10
"Zakażenie Wirusem HIV / Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w trakcie transfuzji krwi) - (...). Wszystkie poniższe warunki muszą być spełnione, aby uznać zasadność świadczenia (...) instytucja dokonująca transfuzji uznaje...
Usługi ubezpieczeniowe
3459 2012-08-01 XVII AmC 145/10
"Podwyższenie składki regularnej w wyniku indeksacji nie powoduje podwyższenia sumy ubezpieczenia i górnego limitu sumy ubezpieczenia począwszy od rocznicy polisy następującej po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku 60 lat"
Usługi ubezpieczeniowe
3458 2012-08-01 XVII AmC 145/10
"W wyjątkowych sytuacjach, gdy na skutek zdarzenia losowego ubezpieczony, małżonek ubezpieczonego lub dziecko ubezpieczonego nie mogli skontaktować się z centrum operacyjnym i w związku z tym sami ponieśli koszty świadzeń...
Usługi ubezpieczeniowe
3457 2012-08-01 XVII AmC 145/10
"Transport jest organizowany o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego i o ile stan zdrowia pacjenta utrudni skorzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu"
Usługi ubezpieczeniowe
3456 2012-08-01 XVII AmC 145/10
"Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania dotyczy tylko tych rodzajów poważnych zachorowań, które nie wystąpiły u ubezpieczonego przed zawarciem dodatkowej umowy...
Usługi ubezpieczeniowe
3455 2012-08-01 XVII AmC 145/10
"Za dzień wpłaty składki uznaje się dzień, w którym spełnione są łączne warunki: (...) i ubezpieczyciel otrzymał informacją (prawidłowo określony tytuł wpłaty) pozwalającą na przyporządkowanie składki do umowy ubezpieczenia"
Usługi ubezpieczeniowe
3442 2012-07-31 XVII AmC 2064/09
"Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego skutkuje odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego"
Usługi ubezpieczeniowe
3434 2012-07-31 XVII AmC 277/11
"Pisma kierowane do ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uposażonego pod ich ostatni znany Pramerica Życie TUiR SA adres korespondencyjny uważa się za doręczone i wywierające skutki prawne po upływie 30 dni od daty wysłania"
Usługi ubezpieczeniowe
3298 2012-07-03 XVII AmC 2061/09
"Axa zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany zakresu usług określonych w Regulaminie oraz możliwość zaprzestania ich świadczenia"
Usługi ubezpieczeniowe
3195 2012-05-15 XVII AmC 2065/09
"Wraz z wnioskiem o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego z przyczyn innych niż Nieszczęśliwy Wypadek należy złożyć w Nordea: oryginał Certyfikatu Ubezpieczenia"
Usługi ubezpieczeniowe
3194 2012-05-15 XVII AmC 2065/09
"Umowa Ubezpieczenia może być zawarta na okres, w jakim Ubezpieczony zobowiązany jest spłacić kredyt zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej, z zastrzeżeniem, że okres, na jaki zawierana jest Umowa Ubezpieczenia nie może być...
Usługi ubezpieczeniowe
3193 2012-05-15 XVII AmC 2065/09
"W przypadku zmiany adresu lub nazwy, o której nie poinformowano na piśmie drugiej strony Umowy Ubezpieczenia, przyjmuje się, że obowiązek zawiadomienia lub oświadczenia został przez tę stronę wypełniony przez wysłanie pisma...
Usługi ubezpieczeniowe
3185 2012-05-15 XVII AmC 533/10
"Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2, jeżeli w dniu składania wniosku o ubezpieczenie na życie była u Ubezpieczonego zdiagnozowana nieuleczalna choroba. Uznanie schorzenia za nieuleczalną...
Usługi ubezpieczeniowe
3184 2012-05-15 XVII AmC 533/10
"Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, jeżeli zgon Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym...
Usługi ubezpieczeniowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • Adres publikacyjny: