Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo dla każdego - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 91 poz. 568
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 91 poz. 567
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008r. w sprawie sposobu prowadzenie Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis od Rejestru, warunków i trybu wykonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrole w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 214 poz. 1579
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 112 poz. 768
  Ustawa z dnia 11 maja 2007r. o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 247 poz. 1807
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 113 poz. 770
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 97 poz. 673
  Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 74 poz. 646
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 264 poz. 2633
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 226 poz. 2292
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 124 poz. 1304
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami"
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 124 poz. 1302
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 102 poz. 1066
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiego Komitetu Doradczego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 162 poz. 1568
  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 65 poz. 595
  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: