Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki 'Za opiekę nad zabytkami'
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami"
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 124 poz. 1304
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami"
Data ogłoszenia:2004-06-02
Data wejscia w życie:2004-06-02
Data ujednolicenia:2006-03-03

1304

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 12 maja 2004 r.

w sprawie odznaki „Za opiekę nad zabytkami”

Na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb składania wniosków o przyznanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, wzór i wymiary tej odznaki oraz sposób jej wręczania i noszenia.

§ 2. 1. Wniosek o przyznanie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”, odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, zwanej dalej „odznaką”, zawiera:

1) dane osobowe kandydata do wyróżnienia;

2) informację o osiągnięciach uzasadniających przyznanie odznaki.

2. Wzór wniosku o przyznanie odznaki jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie odznaki przedstawia się ministrowi za pośrednictwem Generalnego Konserwatora Zabytków, który sprawdza, czy wniosek spełnia wymagania formalne, o których mowa w § 2.

2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych. Generalny Konserwator Zabytków zwraca wniosek wnioskodawcy i podaje przyczynę zwrotu wniosku.

3. W przypadku gdy wniosek spełnia wymagania formalne, Generalny Konserwator Zabytków sporządza opinię, o której mowa w art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4. Wniosek wraz z opinią Generalny Konserwator Zabytków przekazuje ministrowi.

§ 4. 1. Odznaka, o wymiarach zewnętrznych 18 x 24 mm, ma kształt stylizowanej wieży obronnej z ostrołukowym otworem bramnym u dołu, wypełnionym jasnoniebieską emalią, oraz okienkiem strzelniczym powyżej. Wieża zwieńczona krenelażem z wypukloreliefowymi blankami ujęta jest w dolnej części, do 2/3 wysokości, opaską o zaokrąglonych dolnych narożach, z licem wypełnionym wypukłym napisem: ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI, biegnącym od lewej do prawej strony. Na odwrotnej stronie odznaki umocowane jest zapięcie.

2. Odznaka jest dwustopniowa:

1) złota - wyższego stopnia;

2) srebrna - niższego stopnia.

3. W zależności od stopnia odznaka wykonana jest z żółtego lub białego metalu.

4. Odznakę nosi się po prawej stronie piersi.

5. W przypadku posiadania odznaki wyższego i niższego stopnia nosi się odznakę wyższego stopnia.

6. Wzór odznaki jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Minister lub upoważniona przez niego osoba wręcza wyróżnionemu odznakę w Międzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków lub w czasie innych uroczystości związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

2. Wyróżnionemu wraz z odznaką wręcza się legitymację stwierdzającą przyznanie odznaki.

3. Wzór legitymacji jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Minister przekazuje Generalnemu Konserwatorowi Zabytków informację o osobach wyróżnionych odznaką.

2. Wykaz przyznanych odznak prowadzi urząd obsługujący ministra.

§ 7. Osoby wyróżnione odznaką „Za opiekę nad zabytkami” na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują prawo do jej noszenia.

§ 8. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ministra o nadaniu odznaki, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Kultury: W. Dąbrowski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. (poz. 1304)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ PRZYZNANIE ODZNAKI „ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI”

(PDF)1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 106, poz. 1122).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie odznaki „Za opiekę nad zabytkami” (Dz. U. Nr 70, poz. 728), które zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) utraciło moc z dniem 18 maja 2004 r.