Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 3/3
Prawo budowlane - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 38 poz. 454
  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 4 poz. 29
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 84 poz. 948
  Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 80 poz. 903
  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 45 poz. 453
  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 69 poz. 450
  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 52 poz. 327
  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 23 poz. 120
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 136 poz. 710
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 119 poz. 567
  Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 79 poz. 363
  Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1992
  nr 89 poz. 445
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie stwierdzania niemożliwości sprzedaży nieruchomości przez osoby uprawnione do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przejmowania tych nieruchomości na własność Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1991
  nr 16 poz. 72
  Ustawa z dnia 9 listopada 1990 r. o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1964
  nr 16 poz. 93
  Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1946
  nr 39 poz. 235
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1946 r. o sposobie oznaczania w księdze hipotecznej (gruntowej) nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej i o sposobie składania i przechowywania w sądzie wniosków oraz dokumentów dotyczących takich nieruchomości
  Więcej
1 2 3 starsze

 • Adres publikacyjny: