Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1994 nr 136 poz. 710
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości
Data ogłoszenia:1994-12-27
Data wejscia w życie:1995-01-01

 

710

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

z dnia 19 grudnia 1994 r.

 

w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości.

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Egzekucja z samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących odrębne nieruchomości, odbywa się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

 

2. Tryb, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

 

§ 2. Rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu, z którego ma być prowadzona egzekucja, oraz pomieszczenia do niego przynależne określa umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, jednostronna czynność prawna, do której stosuje się odpowiednio przepisy o ustanowieniu odrębnej własności w drodze umowy, lub orzeczenie sądu.

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

 

 

Minister Sprawiedliwości: W. Cimoszewicz