Sygnatura dokumentu: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 9 poz. 59
Tytuł: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Data ogłoszenia: 1964-03-05
Data wejscia w życie: 1964-03-05
Kodeks rodzinny i opiekuńczy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 61 krio
  Art. 61[9] . Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Art. 61[10]. § 1 . Jeżeli sporządzono akt urodzenia dziecka nieznanych...
 • Art. 73. krio
  Art. 73. § 1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu...
 • Art. 79. krio
  Art. 79. Przepisy o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa stosuje się odpowiednio do matki dziecka, która potwierdziła ojcostwo. 
 • Art. 86. krio
  Art. 86. Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także...
 • Art. 87. krio
  Art. 87. Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się.