Sygnatura dokumentu: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 9 poz. 59
Tytuł: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Data ogłoszenia: 1964-03-05
Data wejscia w życie: 1964-03-05
 • DZIAŁ Ia RODZICE I DZIECI.
 • Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi
 • Art. 87. krio
  Art. 87. Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się. 
 • Art. 88. krio
  Art. 88. § 1 . Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga...
 • Art. 89 krio
  Art. 89. § 1 . Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców,...
 • Art. 90 krio
  Art. 90. § 1. Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą...
 • Art. 91. krio
  Art. 91. § 1. Dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli...
 • Art. 92. krio
  Art. 92. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.
 • Art. 93. krio
  Art. 93. § 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. § 2. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym...
 • Art. 94. krio
  Art. 94. § 1. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje...
 • Art. 95. krio
  Art. 95.   § 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem...
 • Art. 96. krio
  Art. 96. § 1. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o...
 • Art. 97. krio
  Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania....
 • Art. 98. krio
  Art. 98. § 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod...
 • Art. 99. krio
  Art. 99. Jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, reprezentuje je kurator...
 • Art. 100. krio
  Art. 100. § 1. Sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomocy rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do...
 • Art. 101. krio
  Art. 101. § 1. Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą...
 • Art. 102. krio
  Art. 102. W umowie darowizny albo w testamencie można zastrzec, że przedmioty przypadające dziecku z tytułu darowizny lub testamentu...
 • Art. 103. krio
  Art. 103. Czysty dochód z majątku dziecka powinien być przede wszystkim obracany na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego...
 • Art. 104. krio
  Art. 104. § 1. Sąd opiekuńczy może nakazać rodzicom, żeby sporządzili inwentarz majątku dziecka i przedstawili go sądowi oraz...
 • Art. 105. krio
  Art. 105. Po ustaniu zarządu rodzice obowiązani są oddać dziecku lub jego przedstawicielowi ustawowemu zarządzany przez nich majątek...
 • Art. 106. krio
  Art. 106. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania...
 • Art. 107. krio
  Art. 107. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro...
 • Art. 108. krio
  Art. 108. Rodzice, którzy wykonywają władzę rodzicielską nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie, podlegają takim ograniczeniom,...
 • Art. 109. krio
  Art. 109. § 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. § 2. Sąd opiekuńczy może w...
 • Art. 110. krio
  Art. 110. § 1. W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie. § 2....
 • Art. 111. krio
  Art. 111. § 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy...
 • Art. 112 krio
  Art. 112. Pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być orzeczone także w wyroku orzekającym rozwód, separację albo...
 • Art. 113 krio
  Art. 113. § 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. ...
Kodeks rodzinny i opiekuńczy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 61 krio
  Art. 61[9] . Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Art. 61[10]. § 1 . Jeżeli sporządzono akt urodzenia dziecka nieznanych...
 • Art. 64. krio
  Art. 64. § 1. Jeżeli mąż matki został całkowicie ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń...
 • Art. 65. krio
  Art. 65. Jeżeli mąż matki zapadł na chorobę psychiczną lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne w ciągu terminu do wytoczenia...
 • Art. 77. krio
  Art. 77. § 1. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do...
 • Art. 79. krio
  Art. 79. Przepisy o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa stosuje się odpowiednio do matki dziecka, która potwierdziła ojcostwo. 
Ostatnie wątki na forum