Sygnatura dokumentu: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 9 poz. 59
Tytuł: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Data ogłoszenia: 1964-03-05
Data wejscia w życie: 1964-03-05
 • DZIAŁ Ia RODZICE I DZIECI.
 • Rozdział I. Pochodzenie dziecka.
 • Art. 61 krio
  Art. 61[9] . Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Art. 61[10]. § 1 . Jeżeli sporządzono akt urodzenia dziecka nieznanych...
 • Art. 63. krio
  Art. 63. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o...
 • Art. 64. krio
  Art. 64. § 1. Jeżeli mąż matki został całkowicie ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń...
 • Art. 65. krio
  Art. 65. Jeżeli mąż matki zapadł na chorobę psychiczną lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne w ciągu terminu do wytoczenia...
 • Art. 66. krio
  Art. 66. Mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko...
 • Art. 67. krio
  Art. 67. Zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. 
 • Art. 68. krio
  Art. 68. Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mąż...
 • Art. 69. krio
  Art. 69. § 1. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka.  § 2....
 • Art. 70. krio
  Art. 70. § 1. Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później...
 • Art. 71. krio
  Art. 71. Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. 
 • Art. 72. krio
  Art. 72. § 1. Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone,...
 • Art. 73. krio
  Art. 73. § 1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu...
 • Art. 74. krio
  Art. 74. § 1. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi,...
 • Art. 75. krio
  Art. 75. § 1. Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.   § 2. Jeżeli dziecko urodziło się po zawarciu przez...
 • Art. 76. krio
  Art. 76. § 1. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.  § 2. Jeżeli dziecko zmarło przed...
 • Art. 77. krio
  Art. 77. § 1. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do...
 • Art. 78. krio
  Art. 78. § 1. Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie sześciu miesięcy...
 • Art. 79. krio
  Art. 79. Przepisy o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa stosuje się odpowiednio do matki dziecka, która potwierdziła ojcostwo. 
 • Art. 80. krio
  Art. 80. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie może być wytoczone ani...
 • Art. 81. krio
  Art. 81. § 1. Dziecko może żądać ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli uznający mężczyzna nie jest jego ojcem.  § 2....
 • Art. 82. krio
  Art. 82. § 1. Mężczyzna, który uznał ojcostwo, wytacza powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania przeciwko dziecku i matce, a...
 • Art. 83. krio
  Art. 83. § 1. Po śmierci dziecka ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne.  § 2. Jeżeli uznanie ojcostwa...
 • Art. 84. krio
  Art. 84. § 1. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany...
 • Art. 85. krio
  Art. 85. § 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż...
 • Art. 86. krio
  Art. 86. Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także...
Kodeks rodzinny i opiekuńczy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 63. krio
  Art. 63. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o...
 • Art. 66. krio
  Art. 66. Mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko...
 • Art. 71. krio
  Art. 71. Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. 
 • Art. 84. krio
  Art. 84. § 1. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany...
 • Art. 88. krio
  Art. 88. § 1 . Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga...
Ostatnie wątki na forum