Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks pracy

DZIAŁ PIĄTY Odpowiedzialność materialna pracowników

Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 114. kp
  Art. 114.   Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził...
 • Art. 117. kp
  Art. 117. § 1.   Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się...
 • Art. 119. kp
  Art. 119.   Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego...
 • Art. 122. kp
  Art. 122.   Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.
 • Art. 125. kp
  Art. 125. § 1.   Na zasadach określonych w art. 124 pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im...