Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 116. kp
  Art. 116.   Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.
 • Art. 117. kp
  Art. 117. § 1.   Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się...
 • Art. 125. kp
  Art. 125. § 1.   Na zasadach określonych w art. 124 pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im...
 • Art. 126. kp
  Art. 126. § 1.   Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zakres i szczegółowe zasady stosowania przepisów art. 125 oraz tryb...
 • Art. 127. kp
  Art. 127.   Do odpowiedzialności określonej w art. 124-126 stosuje się odpowiednio przepisy  art. 117, 121 , 121 1 i 122.