Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 114. kp
  Art. 114.   Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził...
 • Art. 116. kp
  Art. 116.   Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.
 • Art. 119. kp
  Art. 119.   Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego...
 • Art. 120. kp
  Art. 120. § 1.   W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej,...