Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks pracy

DZIAŁ PIĄTY Odpowiedzialność materialna pracowników

Rozdział I Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
 • DZIAŁ PIĄTY Odpowiedzialność materialna pracowników
 • Rozdział I Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 • Art. 114. kp
  Art. 114.   Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził...
 • Art. 115. kp
  Art. 115.   Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za...
 • Art. 116. kp
  Art. 116.   Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.
 • Art. 117. kp
  Art. 117. § 1.   Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się...
 • Art. 118. kp
  Art. 118.  W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do...
 • Art. 119. kp
  Art. 119.   Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego...
 • Art. 120. kp
  Art. 120. § 1.   W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej,...
 • Art. 121. kp
  Art. 121. § 1.   Jeżeli naprawienie szkody następuje na podstawie ugody pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, wysokość odszkodowania może...
 • Art. 122. kp
  Art. 122.   Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.
 • Art. 123. kp
  Art. 123.   
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 114. kp
  Art. 114.   Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził...
 • Art. 127. kp
  Art. 127.   Do odpowiedzialności określonej w art. 124-126 stosuje się odpowiednio przepisy  art. 117, 121 , 121 1 i 122.  
Ostatnie wątki na forum