Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks celny
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
Tytuł: Kodeks celny
Data ogłoszenia: 1964-05-18
Data wejscia w życie: 1964-05-18
Kodeks celny - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 1. k. celnego
  Art. 1. Ustawa reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego: 1) zasady przywozu towarów na obszar celny...
 • Art. 4. k. celnego
  Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) terytorium...
 • Art. 8. k. celnego
  Art. 8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy stosowanych w...
 • Art. 13b. k. celnego
  Art. 13b. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z właściwym ministrem może upoważnić, w drodze...
 • Art. 19. k. celnego
  Art. 19. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakie powinno...