Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks celny
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
Tytuł: Kodeks celny
Data ogłoszenia: 1964-05-18
Data wejscia w życie: 1964-05-18
Kodeks celny - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 4. k. celnego
  Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) terytorium...
 • Art. 13. k. celnego
  Art. 13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, procedury przyjmowania i przekazywania...
 • Art. 13a. k. celnego
  Art. 13a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb...
 • Art. 15. k. celnego
  Art. 15. 1. Wprowadzanie towarów na obszar celny Wspólnoty i ich wyprowadzanie z tego obszaru jest dozwolone wyłącznie drogą celną...
 • Art. 16. k. celnego
  Art. 16. Warunki i tryb tworzenia oraz prowadzenia magazynów czasowego składowania, o których mowa w art. 185 Rozporządzenia...