Sygnatura dokumentu: Kodeks celny
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
Tytuł: Kodeks celny
Data ogłoszenia: 1964-05-18
Data wejscia w życie: 1964-05-18
Kodeks celny - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 10. k. celnego
  Art. 10. Świadectwa pochodzenia towarów wywożonych z terytorium kraju są wystawiane przez organy celne na pisemny wniosek eksportera...
 • Art. 18. k. celnego
  Art. 18. 1. W uzasadnionych przypadkach i na warunkach określonych przez organ celny czynności przewidziane przepisami prawa celnego...
 • Art. 38. k. celnego
  Art. 38. 1. Zwolnione od należności przywozowych są środki spożywcze oraz zapasy pokładowe przywożone w innych niż wymienione w art....
 • Art. 43. k. celnego
  Art. 43. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, ministrem właściwym do...
 • Art. 45. k. celnego
  Art. 45. Minister właściwy do spraw nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw...