Sygnatura dokumentu: Kodeks celny
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
Tytuł: Kodeks celny
Data ogłoszenia: 1964-05-18
Data wejscia w życie: 1964-05-18
Kodeks celny - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 57. k. celnego
  Art. 57. 1. Za termin dokonania zapłaty kwoty należności uważa się: 1) przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty należności w...
 • Art. 60. k. celnego
  Art. 60. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje ułatwień płatniczych innych...
 • Art. 62. k. celnego
  Art. 62. 1. Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 61, następuje w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w...
 • Art. 66. k. celnego
  Art. 66. 1. Do odpowiedzialności z tytułu długu celnego oraz odsetek, o których mowa w art. 65 ust. 3-5, stosuje się odpowiednio...