Sygnatura dokumentu: Kodeks celny
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
Tytuł: Kodeks celny
Data ogłoszenia: 1964-05-18
Data wejscia w życie: 1964-05-18
Kodeks celny - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 36. k. celnego
    Art. 36. Zwolnienie od należności przywozowych lub należności wywozowych stosuje się na wniosek zgłaszającego.
  • Art. 42. k. celnego
    Art. 42. Zwolnione od należności przywozowych są towary przywożone w zakresie przewidzianym w Umowie między Państwami-Stronami...
  • Art. 49. k. celnego
    Art. 49. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, ministrem...