Prawo

Encyklopedia Prawa

Rada nadzorcza w spółce z o.o.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Rada nadzorcza w spółce z o.o.
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych w umowie spółki z o.o. można ustanowić radę nadzorczą. Osobny przepis precyzuje, że w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż pięciu, ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe. Rada nadzorcza to organ nadzorczy w spółkach. Może wyłączać i ograniczać indywidualną kontrolę wspólników. Członkiem rady nadzorczej nie może być członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu, zatrudniony w tej spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, a także inna osoba, która podlega bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi. Zakaz łączenia stanowiska ze stanowiskiem członka rady nadzorczej dotyczy także członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej. Rada nadzorcza w spółce z o.o. składa się co najmniej z trzech członków, którzy są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników. Kadencja członków rady nadzorczej trwa rok, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie określają maksymalnego czasu trwania kadencji członka rady nadzorczej w spółce z o.o. Dopuszczają jednak odwołanie tego rady uchwałą wspólników.

Zadania Rady Nadzorczej
- powołuje i odwołuje członków zarządu, może także ich zawieszać.
- dokonuje czynności prawnych,
- podejmuje uchwały i wydaje opinie,
- reprezentuje spółkę w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych, gdy wnosi powództwo o uchylenie uchwały lub stwierdzenie nieważności uchwały,
- ocenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy, bierze pod uwagę ich zgodność z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
- ocenia wnioski zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty,
- składa zgromadzeniu wspólników coroczne pisemne sprawozdania z wyników ocen,
- może badać wszystkie dokumenty spółki,
- może żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
- może dokonywać rewizji stanu majątku spółki.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: