Prawo

Encyklopedia Prawa

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.
Art. 231 kodeksu spółek handlowych precyzuje, że zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników. Mogą one zostać zatwierdzone bez odbycia zgromadzenia, jeśli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę w formie pisemnej albo w drodze głosowania pisemnie.

Sprawy wymagające uchwały wspólników w spółce z o.o. :
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,
5) zwrot dopłat,
6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7.
7) zawarcie umowy o nabyciu dla spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50 000 złotych, zawarta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki, chyba że umowa stanowi inaczej.

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki w ostatnim roku obrotowym. Członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem zgromadzenia wspólników, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz biegłego rewidenta i złożyć do nich opinie w formie pisemnej. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed zgromadzeniem wspólników.
4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

Miejsce odbywania się zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.
Zgromadzenia wspólników odbywają się zazwyczaj w siedzibie spółki. Zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

Podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzenia wspólników
Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd. Prawo do jego zwołania przysługuje także radzie nadzorczej i komisji rewizyjnej, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w umowie spółki, oraz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane, a zarząd nie zwoła zgromadzenia wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. Umowa spółki może przyznać uprawnienie do zwoływania zgromadzenia także innym osobom.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: