Prawo

Encyklopedia Prawa

Księga protokołów (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Księga protokołów (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)
Według art. 248 k.s.h, uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów.

W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników. Dowody zwołania zgromadzenia wspólników zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.

Zarząd wpisuje uchwały pisemne do księgi protokołów. Wspólnicy mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
Z obowiązkiem prowadzenia księgi protokołów przez Zarząd spółki z o.o. związane jest prawo wspólników do informacji. Polega ono na możliwości przeglądania księgi protokołów, a także żądania wydania odpisów treści uchwał.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: