Prawo

Encyklopedia Prawa

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, określa wzór wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, warunki nabywania akcji w wyniku tego wezwania oraz szczegółowy sposób ogłaszania wezwań, w przypadku:

1) zamiaru wystąpienia akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej z żądaniem umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przywróceniu akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji),

2) zwiększania w spółce publicznej udziału w ogólnej liczbie głosów:
a) o więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33 %, na podstawie art. 72 nabycie akcji spółki publicznej w liczbie zwiększającej udział w ogólnej liczbie głosów o 5 % lub 10 % ust. 1 pkt 1 ustawy,
b) o więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33 %, na podstawie art. 72 nabycie akcji spółki publicznej w liczbie zwiększającej udział w ogólnej liczbie głosów o 5 % lub 10 % ust. 1 pkt 2 ustawy - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wykonania przez akcjonariusza obowiązku:
a) wynikającego z art. 73 przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 1 ustawy, w przypadku przekraczania 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
b) wynikającego z art. 74 przekroczenie progu 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 1 ustawy, w przypadku przekraczania 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
- stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) wykonania przez akcjonariusza obowiązku:
a) wynikającego z art. 73 przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 2 pkt 1 ustawy, w przypadku przekraczania 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
b) wynikającego z art. 74 przekroczenie progu 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 2 pkt 1 ustawy, w przypadku przekraczania 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej - stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji

Treść wezwania zawiera:
1) imię i nazwisko lub firmę (nazwę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz adres wzywającego;
2) imię i nazwisko lub firmę (nazwę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz adres podmiotu nabywającego akcje;
3) firmę, siedzibę, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego;
4) podstawę prawną ogłoszenia wezwania;
5) oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju;
6) procentową liczbę głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadającą jej liczbę akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, oraz łączną, procentową liczbę głosów z akcji i odpowiadającą jej liczbę akcji, jaką zamierza on osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania,
7) określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot;
8) cenę, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określoną odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju;
9) cenę, od której, nie może być niższa cena określona w pkt 8, określoną odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny;
10) czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów;
11) wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego lub wobec podmiotu nabywającego akcje;
12) procentową liczbę głosów z akcji oraz odpowiadającą jej liczbę akcji, jaką wzywający lub podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia,
13) wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje - jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje;
14) wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem;
15) wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie;
16) termin i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane;
17) wskazanie, czy wzywający lub podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności;
18) oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu, udzielającej zgody na nabycie akcji, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania;
19) warunek, o którym mowa w § 6, ust. 1, jeżeli wezwanie jest ogłaszane z zastrzeżeniem takiego warunku, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu pomimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określeniem terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego jednak niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania;
20) szczegółowe zamiary wzywającego lub podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania;
21) wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania, jeżeli inny podmiot ogłosi wezwanie na akcje objęte wezwaniem;
22) wskazanie jednego z trybów określonych w § 8, ust. 1, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w ramach wezwania, w przypadku, o którym mowa w § 1, pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a;
23) wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8, ust. 1-3, pozostaną ułamkowe części akcji;
24) wskazanie zasad, o których mowa w § 8, ust. 3, na jakich będą nabywane akcje, jeżeli zostały określone;
25) szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, jego rodzaju i wartości oraz wzmiankę o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.

W treści wezwania zamieszcza się inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: