Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Szkolnictwo zawodowe, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 5/5
Prawo dla każdego - szkolnictwo zawodowe
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 151 poz. 1722
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie opłat ponoszonych przez szkołę pielęgniarską i szkołę położnych za uzyskanie akredytacji oraz wydanie certyfikatu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 73 poz. 763
  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 1 poz. 5
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 51 poz. 613
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie sposobu tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych oraz trybu sprawowania nadzoru nad ich działalnością
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 51 poz. 611
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez Ministra Obrony Narodowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 36 poz. 407
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 12 poz. 146
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 113 poz. 731
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 102 poz. 648
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 1998 r. w sprawie liceum technicznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 160 poz. 1098
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 62 poz. 286
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 60 poz. 278
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1979
  nr 29 poz. 164
  Konwencja nr 142 dotycząca roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1975 r
  Więcej
1 2 3 4 5 starsze
 • Adres publikacyjny: