Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Szkolnictwo zawodowe, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 3/5
Prawo dla każdego - szkolnictwo zawodowe
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 14 poz. 127
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 197 poz. 1923
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 168 poz. 1638
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 159 poz. 1540
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cukrownik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, rolnik, rybak śródlądowy, rzeźnik-wędliniarz, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik technologii żywności i technik żywienia i gospodarstwa domowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 141 poz. 1360
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 138 poz. 1321
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 97 poz. 893
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 97 poz. 892
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2003 r.w sprawie wzoru certyfikatu akredytacyjnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 84 poz. 779
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 61 poz. 546
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie rodzaju placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężnych przysługujących w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 49 poz. 411
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 6 poz. 69
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 3 poz. 37
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 197 poz. 1663
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 173 poz. 1419
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  Więcej
1 2 3 4 5
 • Adres publikacyjny: