Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Szkolnictwo zawodowe, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/5
Prawo dla każdego - szkolnictwo zawodowe
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 10 poz. 54
  Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent operatora dźwięku, fotograf, monter izolacji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, technik architektury krajobrazu, technik hutnik, technik mechanik, technik mechatronik i technik technologii odzieży
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 217 poz. 1834
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 215 poz. 1823
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 215 poz. 1820
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 187 poz. 1569
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 154 poz. 1289
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 135 poz. 1140
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 125 poz. 1053
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 125 poz. 1051
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 104 poz. 873
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 26 poz. 217
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 13 poz. 100
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich, oraz doradzania tym podmiotom
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 5 poz. 34
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy Straży Parku oraz trybu powoływania komisji egzaminacyjnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 198 poz. 2038
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 180 poz. 1860
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  Więcej
1 2 3 4 5
 • Adres publikacyjny: