Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Nauczyciele, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 4/4
Prawo dla każdego - nauczyciele
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 26 poz. 290
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 1 poz. 5
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 99 poz. 1073
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 98 poz. 1066
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 104 poz. 664
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 12 poz. 67
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1992
  nr 85 poz. 432
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 1992 r. w sprawie zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1992
  nr 36 poz. 155
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1983
  nr 8 poz. 43
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
  Więcej
 • Monitor Polski 1992
  nr 37 poz. 275
  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia
  Więcej
 • Monitor Polski 1987
  nr 21 poz. 181
  Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych
  Więcej
 • Monitor Polski 1979
  nr 20 poz. 116
  Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1979 r. w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych
  Więcej
1 2 3 4 starsze
 • Adres publikacyjny: