Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Nauczyciele, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/4
Prawo dla każdego - nauczyciele
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 82 poz. 493
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 158 poz. 1103
  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 139 poz. 978
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 121 poz. 837
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 80 poz. 542
  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty o zmianie niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 69 poz. 459
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz zamiejscowego ośrodka dydaktycznego uczelni
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 58 poz. 391
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 247 poz. 1817
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 189 poz. 1393
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 144 poz. 1048
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 139 poz. 990
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 128 poz. 897
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 97 poz. 674
  Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 233 poz. 1991
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 164 poz. 1365
  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
  Więcej
nowsze 1 2 3 4
 • Adres publikacyjny: