Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Budowlane prawo, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/3
Prawo budowlane - budowlane prawo
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 164 poz. 1588
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 132 poz. 1231
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 130 poz. 1193
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 124 poz. 1152
  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 121 poz. 1137
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 120 poz. 1135
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 120 poz. 1134
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 120 poz. 1133
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 120 poz. 1130
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 120 poz. 1129
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 120 poz. 1127
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 120 poz. 1126
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 119 poz. 1115
  Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 80 poz. 717
  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 51 poz. 445
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności
  Więcej
1 2 3

 • Adres publikacyjny: