Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 121 poz. 1137
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
Data ogłoszenia:2003-07-11
Data wejscia w życie:2003-07-26
Data ujednolicenia:2009-08-14

1137

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa zakres, tryb i zasady uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

§ 2. Projekt budowlany obiektu budowlanego, w stosunku do którego Państwowa Straż Pożarna zgodnie z przepisami prawa budowlanego ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej „uzgodnieniem”, w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. 1. Ilekroć w rozporządzeniu są użyte określenia dotyczące:

1) budynków - należy przez to rozumieć określenia zawarte w § 3 pkt 4-6,

2) kategorii zagrożenia ludzi - należy przez to rozumieć określenia zawarte w § 209 ust. 2,

3) stref pożarowych - należy przez to rozumieć określenia zawarte w § 226 ust. 1 i 2,

4) kondygnacji - należy przez to rozumieć określenia zawarte w § 3 pkt 16-18,

5) grup wysokości - należy przez to rozumieć określenia zawarte w § 8

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270).

2. Ilekroć w rozporządzeniu użyte jest określenie:

1) obiekt budowlany -- należy przez to rozumieć określenie, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego;

2) zagrożenie wybuchem -- należy przez to rozumieć określenie, o którym mowa w przepisach o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Rozdział 2

Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego

§ 4. 1. Uzgodnienia wymagają następujące projekty budowlane:

1) budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;

2) budynku należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;

3) budynku niskiego zawierającego strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1 000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;

4) obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2 000 m2;

5) budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojącego urządzenia technologicznego lub zbiornika poza budynkami oraz placu składowego albo wiaty, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:

a) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1 000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,

b) występuje zagrożenie wybuchem,

c) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 5 000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego mniejszą niż 500 MJ/m2;

6) garażu wielopoziomowego oraz garażu zamkniętego o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;

7) obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego;

8) parkingu przeznaczonego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne;

9) sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi,      przeciwpożarowego zbiornika wodnego oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych;

10) tunelu o długości ponad 100 m. 

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy obiektu budowlanego oraz zmiany związanej z koniecznością zapewnienia drogi pożarowej, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.

§ 5. 1. Podstawę uzgodnienia stanowią dane zawarte w projekcie budowlanym określone i przedstawione przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności:

1) powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji;

2) odległość od obiektów sąsiadujących;

3) parametry pożarowe występujących substancji palnych;

4) przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego;

5) kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;

6) ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

7) podział obiektu na strefy pożarowe;

8) klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;

9) warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;

10) sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

11) dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

12) wyposażenie w gaśnice;

13) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

14) drogi pożarowe.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, niezbędne do stwierdzenia zgodności rozwiązań projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, przedstawia się w części opisu technicznego projektu, w całości lub w części, w zależności od rodzaju rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego i od zakresu ich występowania w obiekcie budowlanym.

Rozdział 3

Tryb dokonywania uzgodnień projektu budowlanego

§ 6. 1. Projekty budowlane obiektów budowlanych, o których mowa w § 4 ust. 1, uzgadniane są z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zwanym dalej ,,rzeczoznawcą".

2. Na wniosek projektanta lub inwestora mogą być uzgadniane z rzeczoznawcą projekty budowlane niewymienione w § 4 ust. 1.

3. Uzgodnienie projektu rzeczoznawca potwierdza przez ostemplowanie i podpisanie projektu.

4. Ostemplowania dokonuje się na częściach rysunkowych egzemplarzy projektu budowlanego, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, na:

1) rzucie kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego;

2) mapie zagospodarowania działki lub terenu.

5. Ostemplowania, o którym mowa w ust. 3 i 4, rzeczoznawca dokonuje pieczęcią według wzoru 1 określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 6a. 1. Rzeczoznawca uzgadnia projekt budowlany zawierający rozwiązania wymagające uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po przedstawieniu przez projektanta lub inwestora postanowienia właściwego organu o udzieleniu zgody na to odstępstwo.

2. Rzeczoznawca uzgadnia projekt budowlany zawierający rozwiązania zastępcze lub zamienne wynikające z procedury określonej w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach przeciwpożarowych po przedstawieniu przez projektanta lub inwestora postanowienia właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w § 16. 

§ 7. 1. Rzeczoznawca w terminie 14 dni od dnia uzgodnienia projektu budowlanego obiektu budowlanego, o którym mowa w § 4 ust. 1, przesyła komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji zawiadomienie o uzgodnieniu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, podając w nim dane niezbędne do stwierdzenia zgodności rozwiązań projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

1a. Wymagania ust. 1 stosuje się odpowiednio do przypadków określonych w § 4 ust. 2. 

2. Pod zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, rzeczoznawca stawia pieczęć, według wzoru 2 określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Rzeczoznawca jest obowiązany do prowadzenia ewidencji projektów budowlanych, które uzgodnił, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

§ 8. 1. Funkcję rzeczoznawcy może sprawować osoba, która ukończyła studia wyższe, a ponadto:

1) po ukończeniu studiów wyższych odbyła co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub wykonując czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej albo jako projektant w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) ma odpowiednie przygotowanie zawodowe do sprawowania tej funkcji.

2. Odpowiednie przygotowanie zawodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, polega na znajomości przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej, dotyczących ochrony przeciwpożarowej, umiejętności stosowania zawartych w nich wymagań oraz doboru zabezpieczeń przeciwpożarowych stosownie do tych wymagań.

§ 9. 1. Wniosek o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy zainteresowana osoba kieruje do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie;

2) kwestionariusz osobowy według wzoru stosowanego w Państwowej Straży Pożarnej;

3) wykaz opracowań lub publikacji z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych wykonanych w związku z dotychczasową działalnością.

§ 10. 1. Powołuje się Komisję do Spraw Rzeczoznawców Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwaną dalej „Komisją”.

2. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

3. Pozostałych członków Komisji, w liczbie co najmniej 5 osób, w tym zastępcę przewodniczącego Komisji, powołuje i odwołuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na wniosek przewodniczącego Komisji.

§ 11. 1. Komisja, co najmniej raz w roku, dokonuje oceny przygotowania zawodowego kandydatów do sprawowania funkcji rzeczoznawcy na podstawie wyników przeprowadzonego egzaminu.

2. Komisja przeprowadza egzamin w składzie co najmniej 3 osób, z udziałem przewodniczącego Komisji lub zastępcy przewodniczącego Komisji.

2a. Egzamin składa się:

1) z części pisemnej w formie testu obejmującego 40 pytań z zakresu znajomości przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej, dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz doboru zabezpieczeń przeciwpożarowych stosownie do tych wymagań;

2) z części ustnej polegającej na odpowiedzi kandydata na zadane pytania dotyczące sposobu rozwiązania problemu z zakresu działania rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w oparciu o przypadki praktyki.

2b. Każde pytanie części pisemnej egzaminu jest oceniane według następujących zasad:

1) odpowiedź prawidłowa -- 1 punkt;

2) odpowiedź      nieprawidłowa      -- minus 1 punkt;

3) brak odpowiedzi -- 0 punktów.

2c. Wynik części pisemnej egzaminu stanowi sumę punktów uzyskanych za odpowiedzi prawidłowe, pomniejszoną o punkty ujemne za odpowiedzi nieprawidłowe.

2d. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej w części pisemnej egzaminu jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 21 punktów.

2e. Do części ustnej egzaminu są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali ocenę pozytywną z części pisemnej egzaminu.

2f. Wynik z części ustnej egzaminu określa się jako pozytywny lub negatywny.

3. Osoby, które złożyły wniosek o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy, są powiadamiane o terminie egzaminu co najmniej na 30 dni przed jego przeprowadzeniem.

4. Z egzaminu jest sporządzany protokół, który podpisują uczestniczący w nim członkowie Komisji. Ocenę wyników określa się jako „pozytywną” lub „negatywną”.

5. Osobę ubiegającą się o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy, posiadającą co najmniej 15-letnią praktykę w wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych w rozumieniu art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97), 10-letnią praktykę w wykonywaniu nadzoru nad czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi lub łączną 15-letnią praktykę w wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i nadzoru nad nimi. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może zwolnić, na jej wniosek, z obowiązku składania części pisemnej egzaminu, jeśli przedstawiona przez nią dokumentacja, w szczególności w zakresie własnych opracowań i publikacji, dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych, jest wystarczająca do pozytywnej oceny przygotowania zawodowego do sprawowania funkcji rzeczoznawcy.

§ 12. 1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek przewodniczącego Komisji, powołuje do sprawowania funkcji rzeczoznawcy osobę, która uzyskała pozytywny wynik oceny przygotowania zawodowego do sprawowania funkcji rzeczoznawcy.

2. Osobie, o której mowa w ust. 1, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wydaje akt powołania, zawierający stwierdzenie posiadania odpowiedniego przygotowania zawodowego i powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej prowadzi i aktualizuje co najmniej dwa razy w roku rejestr wydanych aktów powołania oraz przekazuje do komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej wykaz rzeczoznawców.

4. Wykaz rzeczoznawców jest udostępniany przez Komendę Główną i komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej jednostkom organizacyjnym i osobom zainteresowanym dokonaniem uzgodnienia projektu budowlanego.

§ 13. 1. Nadzór nad działalnością rzeczoznawców sprawuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przy pomocy komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

2. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej sprawuje nadzór nad działalnością rzeczoznawców w zakresie:

1) uzgadniania przez nich projektów budowlanych obiektów zlokalizowanych na terenie województwa;

2) wywiązywania się przez nich z obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 1 i 3, w odniesieniu do rzeczoznawców zamieszkałych na terenie województwa,

3) wykonywania przez nich ekspertyz technicznych, o których mowa w § 16 ust. 1.

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sprawuje nadzór, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nad rzeczoznawcami zajmującymi stanowisko komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz nad rzeczoznawcami zatrudnionymi w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

4. Rzeczoznawca jest obowiązany do:

1) posiadania przez okres 5 lat ewidencji projektów budowlanych oraz kopii zawiadomień, o których mowa w § 7 ust. 1, wraz z dowodami ich wysłania, a także do przedkładania ich właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji lub właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz osobom przez nich upoważnionym;

2) powiadomienia w terminie 30 dni właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o zmianie swego miejsca zamieszkania.

5. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawca jest zobowiązany do systematycznego zaznajamiania się ze zmianami w przepisach prawa i zasadach wiedzy technicznej dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz uzyskiwania pozytywnego wyniku ze sprawdzianu znajomości tych zmian nie rzadziej niż co 5 lat.

6. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 5, jest przeprowadzany przez Komisję nie rzadziej niż 2 razy w roku, w odstępie co najmniej 3 miesięcy, a o jego terminie rzeczoznawcy są powiadamiani co najmniej 30 dni wcześniej.

7. W stosunku do rzeczoznawcy pełniącego funkcję członka Komisji, okres czasu, o którym mowa w ust. 5, jest liczony od dnia zaprzestania pełnienia przez niego tej funkcji.

7a. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w ramach sprawowanego nadzoru, mogą żądać od rzeczoznawcy wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w ust. 2, których rzeczoznawca udziela w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

8. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powiadamia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o stwierdzeniu nieprawidłowości w działalności rzeczoznawcy, w zakresie określonym w ust. 2 i 4.

§ 14. 1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może udzielić rzeczoznawcy upomnienia lub skierować go na powtórny egzamin, o którym mowa w § 11 ust. 1, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę, o których mowa w § 13 ust. 2, 4 i 5. 

2. Skierowanie na powtórny egzamin, o którym mowa w § 11 ust. 1, lub nieuzyskanie pozytywnego wyniku w jednym z terminów sprawdzianu, o których mowa w § 13 ust. 6, jest równoznaczne z zawieszeniem prawa do sprawowania funkcji rzeczoznawcy.

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może odwołać rzeczoznawcę z pełnionej funkcji i unieważnić jego akt powołania w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:

1) stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę, o których mowa w § 13 ust. 2, które miały istotny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, a zwłaszcza związane były z unieważnieniem uzgodnienia projektu budowlanego, o którym mowa w § 15 ust. 2, albo

2) na wniosek rzeczoznawcy

Rozdział 5

Zasady prowadzenia kontroli nad uzgadnianiem projektu budowlanego

§ 15. 1. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej niezwłocznie zawiadamia nadzorującego go komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego o zastrzeżeniach, przy zajmowaniu stanowiska przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, do rozwiązań, których zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdził rzeczoznawca.

2. Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego dokonane przez rzeczoznawcę z rażącym naruszeniem prawa, polegającym na dopuszczeniu rozwiązań projektowych mających istotny negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego, w związku z niespełnieniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach techniczno-budowlanych lub przeciwpożarowych, w szczególności mogących powodować zagrożenie życia ludzi, podlega unieważnieniu przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, może być wydane w terminie do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

4. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej informuje niezwłocznie właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej o dokonaniu unieważnienia uzgodnienia projektu budowlanego, o którym mowa w ust. 2.

§ 16. 1. W ramach prowadzenia kontroli nad uzgadnianiem ekspertyz technicznych opracowywanych przez rzeczoznawców dla potrzeb projektów budowlanych, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji inwestycji wydaje postanowienie w sprawie wyrażenia zgody, wyrażenia zgody pod warunkiem lub niewyrażenia zgody -- na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz na stosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych.

1a. W przypadku rozwiązań zamiennych, o których mowa w przepisach o przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę oraz drogach pożarowych, niewymagających opracowania ekspertyzy technicznej, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 17. Zaświadczenia o stwierdzeniu posiadania wymaganego przygotowania zawodowego i powołania do sprawowania funkcji rzeczoznawcy, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 69, poz. 351) oraz wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206), zachowują ważność.

§ 18. 1. Rzeczoznawcy o numerach uprawnień od 1/93 do 74/93 są obowiązani do uzyskania pozytywnego wyniku ze sprawdzianu, o którym mowa w § 13 ust. 5 - do dnia 31 grudnia 2003 r., o numerach uprawnień od 75/93 do 277/93 - do dnia 31 grudnia 2004 r., a o numerach uprawnień od 278/93 do 432/2000 - do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy rzeczoznawców, o których mowa w § 13 ust. 7.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (poz. 1137) 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206), które utraciło moc z dniem 12 kwietnia 2003 r. z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 52, poz. 452).