Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Administracja celna, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/4
Kodeksy - administracja celna
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 6 poz. 31
  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzona w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 195 poz. 1411
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 182 poz. 1302
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 144 poz. 1005
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 65 poz. 437
  Ustawa z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o działach administracji rządowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 21 poz. 125
  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 170 poz. 1218
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 77 poz. 543
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 239 poz. 2012
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 135 poz. 1136
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 28 poz. 235
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 286 poz. 2874
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 272 poz. 2692
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 251 poz. 2511
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 221 poz. 2247
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania
  Więcej
nowsze 1 2 3 4
 • Adres publikacyjny: