Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Administracja celna, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 3/4
Kodeksy - administracja celna
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 82 poz. 749
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 68 poz. 622
  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 8 poz. 65
  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 156 poz. 1520
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego i dyscyplinarnego przyspieszonego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 83 poz. 763
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 47 poz. 441
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych i kar pieniężnych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 43 poz. 396
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska zastępcy Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 41 poz. 365
  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 86 poz. 953
  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 75 poz. 865
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2000 r. w sprawie wzoru sztandaru Służby Celnej oraz trybu jego nadania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 41 poz. 478
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariuszy celnych w aktach osobowych oraz wzoru legitymacji służbowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 41 poz. 477
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Służby Celnej".
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 39 poz. 450
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych, które mogą być przyznane funkcjonariuszom celnym i członkom ich rodzin
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 36 poz. 408
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 36 poz. 407
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej
  Więcej
1 2 3 4
 • Adres publikacyjny: